Home > Livno > Javni oglas za prijem zaposlenika u stalni radni odnos

Javni oglas za prijem zaposlenika u stalni radni odnos

Broj: A-172 /19

Livno,15.04.2019. godine

            Na osnovu članka 29. Zakona o kantonalnom tužilaštvu (“Narodne novine HBŽ” broj 12/03), članka 1.,2.,3., i 4. Zakona o radu  u Hercegbosanskoj županiji  (“Narodne novine HBŽ”  broj 13/98 i 07/05), članka 2. st. 2 , članka 16. i 17. st.1 toč. f) i st. 2 toč. b) Uredbe o dopunskim poslovima temeljne djelatnosti iz nadležnosti tijela državne službe koje obavljaju namještenici i poslovima pomoćne djelatnosti koje obavljaju zaposlenici , te članka 8. i članka 30. toč .5.  Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i poslovanju Kantonalnog tužilaštva Kantona 10 , glavni kantonalni tužilac raspisuje 

J A V N I   O G L A S

za prijem zaposlenika  u stalni radni odnos

U Odjelu  uprave tužilaštva za opće, administrativno-tehničke i pomoćne poslove:

1.    Viši referent –  Vozač  …………………… 1 (jedan)  izvršilac.

Opis poslova : Upravlja vozilom tužilaštva po nalogu glavnog tužioca i tužilaca , odgovara za redovno održavanje i tehničku ispravnost vozila i opreme u vozilu kojom je zadužen, brine da vozilo bude opremljeno opremom i stalno pripravno za korištenje , čisti i održava vozilo u urednom stanju , obavlja tehnički pregled i registraciju vozila , predlaže nabavku rezervnih dijelova , goriva , maziva , guma i drugog potrošnog materijala , u slučaju smanjenog obima posla na radnom mjestu , vozač obavlja kurirske poslove , vrši umnožavanje materijala i pomaže u sređivanju arhive i drugih materijala , obavlja i druge operativno – tehničke i pomoćne  poslove iz djelokruga Odjela za koje se ukaže potreba , a po nalogu glavnog tužioca  ili sekretara .

  Opći uslovi :

–          da ima navršenih 18 godina života ,

–          da je državljanin Bosne i Hercegovine ,

–          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak,   

–          da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine ,

–          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje ,

  Posebni  uslovi :

–          srednja stručna sprema – vozač motornih vozila ili srednja stručna sprema III ili IV stepena ( SSS ,VKV ili KV vozač ) ,

–          položen državni ispit za vozače motornih vozila ,

–          položen ispit za vozača B  kategorije ,

–          jedna ( 1 ) godine radnog iskustva  u struci

Kandidati za ovu poziciju podliježu obavezi probnog rada koji traje tri mjeseca.   

          Uz prijavu sa biografskim podacima kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente (original ili ovjerene fotokopije) :

– svjedodžba o završenoj srednjoj školi

– uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),

– izvod iz matične knjige rođenih

– uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

– dokaz o položenom državnom ispitu za vozače motornih vozila

–  vozačku dozvolu ,

– dokaz ( uvjerenje , potvrda ) o radnom iskustvu na poslovima vozača

Izabrani kandidat će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije stupanja na rad.

Oglas ostaje otvoren 8 ( osam )  dana od dana objavljivanja u sredstvima javnog informiranja .

      Na prijavi obavezno navesti kontakt telefon .

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati .

Prijave sa potrebnom dokumentacijom, uz naznaku „ ZA JAVNI OGLAS  – NE OTVARAJ “, dostaviti na adresu:

Kantonalno tužiteljstvo Kantona 10

Trg branitelja broj 1

80101 Livno

KT K10