Javni oglas za prijem namještenika u službu Grada Livna

Gradonačelnik Grada Livna objavljuje javni oglas za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada Livna – Viši samostalni referent za nabavu-ekonom (1 izvršitelj). Javni oglas je objavljen na Oglasnoj ploči Grada Livna, na službenoj web stranici Grada i u dva dnevna glasila. Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana zadnje objave. Prijave dostaviti u zatvorenoj kuverti preporučeno poštom, s naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada Livna – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-sali Grada Livna. Kompletan tekst javnog oglasa je u privitku.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Broj:02-05-1492/19

Datum: 27.05.2019. 

            Na temelju članaka 87.  i 93. stavak 3. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine HBŽ“, broj: 1/14 i 5/16) kao i članka 25. stavak 5. Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu jedinstvenog gradskog tijela uprave Grada Livna, br. 02-05-1364/19,  Gradonačelnik

objavljuje

JAVNI  OGLAS

za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada Livna

Viši samostalni referent za nabavu-ekonom  (1 izvršitelj)

Opis poslova:  Viši samostalni referent za nabavu-ekonom obavlja sljedeće poslove i zadatke:

– prikupljanje i sređivanje podataka i nabavljanje uredskog i drugog potrošnog materijala i drugih materijalno-tehničkih sredstava i opreme,

-skladištenje i čuvanje tog materijala, sredstava i opreme i vođenje evidencije utroška potrošnog materijala, sredstava i opreme,

-prikuplja i objedinjuje trebovanja službi za upravu Grada, te vrši nabavku i distribuciju kancelarijskog i potrošnog materijala, artikala za potrebe kućne kavane i sredstava za održavanje higijene,

-vrši nabavku sitnog inventara i sredstava HTZ opreme,

– vodi ekonomat sa zalihama kancelarijskog i potrošnog materijala i materijala za održavanje higijene,

-vodi potrebne evidencije potrošača,

-obrađuje i prosljeđuje fakture vezane za nabavke i usluge,

-vrši sravnjivanje kartica zaliha robe,

-predlaže ocjene dobavljača,

-odgovoran je za zakonito, ažurno i uredno obavljanje poslova,

-obavlja i druge poslove i zadatke radnog mjesta koje mu povjeri šef službe za zajedničke poslove Grada Livna.

Prijem u radni odnos vrši se na neodređeno vrijeme.

UVJETI

Opći uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

  1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
  2. da je punoljetan;
  3. da ima opću zdravstvenu sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta;
  4. da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja javnog oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji, odnosno u BiH;
  5. da nije obuhvaćen odredbom članka IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine;
  6. da mu pravomoćnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na javni oglas i
  7. da se protiv kandidata  ne vodi kazneni postupak  i da nije osuđen za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu.

Posebni uvjeti koje kandidat mora ispunjavati:

– VŠS (VI stupanj) – ekonomskog, tehničkog, tehnološkog ili agronomskog smjera,

– položen stručni upravni ispit i

– najmanje 1 (jednu) godinu radnog iskustva u struci.

PRIJAVA NA OGLAS:

a) Kandidati  su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene preslike):


1) Prijavu koja treba sadržavati: ime i prezime, datum i mjesto rođenja, adresa, broj telefona,  kraći životopis, popis priloženih dokumenata i potpis kandidata;

2) Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci) ili kopiju osobne iskaznice;

3) Sveučilišnu diplomu o stručnoj spremi VI. stupnja (ukoliko je ista stečena izvan BiH nakon 06.04.1992.godine, potrebno je priložiti nostrifikaciju);
4) Potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon stjecanja tražene stručne spreme;

5) Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu;

6) Uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca);

7) Ovjerena izjava na okolnosti navedene u općim uvjetima ovog oglasa pod d), e), f) i g).

Javni oglas će biti objavljen na Oglasnoj ploči Grada Livna, na službenoj web stranici Grada i u 2 (dva) dnevna glasila.

Pravo prijave imaju i kandidati koji nemaju položen stručni ispit. U slučaju prijema u radni odnos, isti su dužni položiti stručni ispit u roku od 6 (šest) mjeseci od dana prijema.

Rok za prijavu je 8 (osam) dana od dana zadnje objave.

Prijave dostaviti u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom, s naznakom „Javni oglas za prijem namještenika u Službi za zajedničke poslove Grada Livna – ne otvarati“, na adresu: Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, 80 101 Livno ili predati na prijemu u šalter-sali Grada Livna.

Kandidat koji bude primljen u radni odnos, naknadno dostavlja uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Nepravodobne, nepotpune i neuredne prijave se neće razmatrati.

                                                                                                                           GRADONAČELNIK

Luka Čelan, dipl. iur.