Home > Županija > JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika u MUP-u HBŽ

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta namještenika u MUP-u HBŽ

Na temelju članka 87. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“ Narodne novine Hercegbosanske županije “ broj: 1/14 i 5/16) i Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10 broj: 02-1-02-9516/14 od 22.09.2014. godine, broj: 02-1-02-12494/15 od 03.12.2015. godine I broj: 02-01-02-11167/18 od 20.06.2018. godine Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10 objavljuje:

  JAVNI OGLAS
za popunu upražnjenih radnih mjesta namještenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

I
1.Viši referent za izdavanje osobnih isprava u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Bosansko Grahovo
   – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

2.Viši referent za izdavanje osobnih isprava – administrator u Odsjeku upravnih poslova Policijske postaje Bosansko Grahovo 
   – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

3.Viši referent za izdavanje osobnih isprava-administrator u Odsjeku upravnih poslova Policijske uprave Tomislavgrad
   – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme,

4. Viši referent za kaznenu evidenciju u Odsjeku kriminalističe policije Policijske uprave Tomislavgrad
    – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme ,

5.Viši referent-vezist u Policijskoj postaji Drvar
   – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme i

6.Viši referent za obračun plaća u Odsjeku za financijske i računovodstvene poslove u Upravi za administraciju i potporu
   – 1 (jedan) izvršitelj na neodređeno vrijeme.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 3, :

vrši sve potrebne radnje u svezi zaprimanja i kompletiranja zahtjeva za izdavanje putnih isprava, pimitak i otpust iz državljanstva BiH, promjenu osobnog imena, ispravke pogrešno upisanih podataka u matične knjige, zaprima zahtjeve za prijavu i odjavu prebivališta i boravišta građana, izdaje osobne iskaznice, vozačke dozvole, vrši izradu osobnih i drugih dokumenata, određivanje i evidentiranje JMB, vrši unos podataka sa zaprimljenih zahtjeva na sustavu za AOP, izdaje odgovarajuće potvrde na temelju službenih evidencija, obavlja akvizicijske poslove vezane za upravni postupak, zaprima zahtjeve i daje informacije strankama u svezi potrebite dokumentacije za registraciju motornih vozila, te vrši obradu tih zahtjeva za registraciju motornih vozila, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 1, 2 i 3: Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Opis poslova za radno mjesto za radno mjesto pod rednim brojem 4:
vodi kaznenu, operativnu, prekršajnu, MOS i druge evidencije, vrši ažuriranje tih evidencija, vrši izdavanje uvjerenja i drugih akata o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija , dostavlja potrebite podatke za statističa izvješća, dostavljene podatke obrađuje na računaru, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 4.:
Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena gimnazija, ekonomska, upravna, tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 5.
obavlja poslove operatera na sustavima veza, vrši šifriranje, primanje i predaju brzojavki , vodi evidencije o primljenim i predanim brzojavkama, opslužuje sve stacionarne i mobilne uređaje, obavlja uspostavljanje veza na centrali, sudjeluje u održavanja sredstava veze, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovara neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 5.:
Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena elektrotehnička, druga tehnička škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike SSS.

Opis poslova za radno mjesto pod rednim brojem 6.
vodi elektroničku evidenciju obrade osobnih dohodaka, dostavlja evidencijske liste sati po ustrojbenim jedinicama, vrši obračun osobnih dohodaka, dostavlja pojedinačne obračunske listove za djelatnike, surađuje sa ministarstvom financija, bankama, poreznom upravom, popunjava i dostavlja mjesečna i godišnja izvješća Zavodu za statistiku, popunjava M-4 obrazac, vodi poreznu karticu za djelatnike, popunjava obrazce za kredite, obavlja tiskanje i snimanje spiskova i ostalih obrazaca vezanih za obračun i isplatu plaća, usuglašava stanje sa bankama, dostavlja izvješća, obavlja i druge poslove i zadatke koje odredi neposredni rukovoditelj, za izvršavanje navedenih poslova odgovora neposrednom rukovoditelju.

Uvjeti za radno mjesto pod rednim brojem 6.
Pored općih uvjeta predviđenih u članku 89. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uvjete propisane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10,i t
– završena ekonomska škola SSS – IV stupanj,
– najmanje 10 mjeseci radnog iskustva u struci,
– položen stručni upravni ispit za namještenike sa SSS.

II

Uz prijavu na oglas sa kratkim životopisom kandidati su dužni priložiti slijedeće dokumente u originalu ili ovjerenoj preslici:
– uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci),
– uvjerenje iz matične knjige rođenih (sa rokom važenja trajno),
– diplomu/svjedodžbu o završenoj SSS ( nostrificirana svjedodžba/diploma ukoliko SSS nije završena u BiH),
– ovjerenu izjavu kandidata da u posljednje dvije godine do dana objavljivanja oglasa nije otpušten iz tijela državne službe kao rezultat stegovne kazne na bilo kojoj razini vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine, odnosno u Bosni i Hercegovini,
– ovjerenu izjavu kandidata da nije obuhvaćen odredbom članka IX. 1. Ustava Bosne i Hercegovine,
– ovjerenu izjavu kandidata da mu/joj nije pravomoćnom sudskom presudom izrečena zaštitna mjera, odnosno sigurnosna mjera zabrane obavljanja poslova namještenika, odnosno radnog mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje prijave na ovaj oglas,
– ovjerenu izjavu kandidata da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak ili da nije osuđen/a za kaznena djela za koja je propisana kazna od najmanje dvije godine zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu, za kaznena djela protiv života i tijela, čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom zakonu,
– uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu za namještenike sa SSS i
– uvjerenje/potvrdu o traženom radnom iskustvu u struci sa SSS.

III

Kandidati u prijavi na Javni oglas obvezno moraju naznačiti za koje radno mjesto se prijavljuju.

Pravo prijave na Javni oglas imaju i osobe koje nemaju položen stručni upravni ispit, a koji imaju navršeni radni ili vježbenički staž u trajanju od 6 mjeseci za namještenike srednje stručne spreme nakon stjecanja srednje stručne spreme. U slučaju prijema u radni odnos kandidata koji nema položen stručni upravni ispit , isti ga je dužan položiti u roku od 6 mjeseci od dana prijema u radni odnos.

Javni oglas će biti objavljen u dva dnevna lista koji se distribuiraju na cijelom teritoriju Bosne i Hercegovine i na web stranici Ministarstva unutarnjih poslova Kantona 10.

Rok za podnošenje prijava na Javni oglas je 8 dana od dana posljednjeg objavljivanja u dnevnom tisku.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kada rješenje o izboru postane konačno.

Prijave s kratkim životopisom i potrebnom dokumentacijom treba dostaviti u zatvorenim kovertama neposredno ili putem pošte preporučeno na adresu: Ministarstvo unutarnjih poslova Kantona 10, Livno, ul. S.S. Kranjčevića br. 8. s napomenom «prijava na JAVNI OGLAS za namještenike, ne otvaraj ».

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzimati u razmatranje.

M I N I S T A R
Mario Lovrić