Home > Livno > Javni oglas o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Grada Livna

Javni oglas o prodaji rabljenih vozila u vlasništvu Grada Livna

Na temelju Odluke o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna, broj: 01-02-1714/23 od 22.5. 2023.godine, Grad Livno, putem Službe za zajedničke poslove objavljuje javni oglas o prodaji rabljenih motornih vozila i autobusa u vlasništvu Grada Livna. Grad Livno prodaje pet rabljenih motornih vozila i autobus. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana od dana objave oglasa u dnevnom tisku. Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti, s naznakom rednog broja vozila. Detalji oglasa su u privitku.