Javni natječaj za prijem vježbenika u Općini Kupres

Vježbenik s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani inžinjer zaštite okoliša ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja ekološke struke – 1 (jedan) izvršitelj,

Vježbenik s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani inžinjer prehrambene tehnologije ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja prehrambeno tehnološke struke – 1 (jedan) izvršitelj,

Vježbenik s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani inžinjer tehnologije ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja tehnološke struke struke – 1 (jedan) izvršitelj,

Vježbenik s diplomom visokog obrazovanja VII stupnja, diplomirani informatičar ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja informatičke struke – 1 (jedan) izvršitelj.

ROK podnošenja prijava je do 12. rujna 2019., a natječaj je objavljen na službenoj stranici Agencije za državnu službu FBiH – Javni konkursi (ADSFBiH).

Pored posebnih uvjeta navedenih u javnom natječaju kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Prijave se šalju poštom na:

Agencija za državnu službu Federacije BiH

Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton

Ul. Gabrijela Jurkića bb

80101 Livno

sa naznakom

„Javni natječaj za prijem vježbenika u

Općini Kupres, broj: 214/19

Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

U prilogu se može preuzeti kompletan tekst Javnog natječaja, Obrazac za prijavu na natječaj (word, PDF) i Upute za popunjavanje obrasca.

Prilozi:

https://opcinakupres.ba/attachments/article/543/04.09.19.%20JAVNI%20NATJE%C4%8CAJ%20vje%C5%BEbenici%20web%20Op%C4%87ina%20kupres%20(002).pdf

https://opcinakupres.ba/attachments/article/543/OBRAZAC_prijava%20na%20natjecaj%20adsfbih.docx

https://opcinakupres.ba/attachments/article/543/OBRAZAC_prijava%20na%20natje%C4%8Daj%20adsfbih%20PDF.pdf

https://opcinakupres.ba/attachments/article/543/Upustvo%20za%20prijavu%20na%20natje%C4%8Daj.pdf