Home > Livno > Izvješće sa 80. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 30. kolovoza 2023. godine

Izvješće sa 80. sjednice Vlade Hercegbosanske županije održane u Livnu, 30. kolovoza 2023. godine

Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici usvojila je  financijska izvješća o izvršenju proračuna HBŽ za prvo polugodište ove godine koji će biti upućeni u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje. Usvojen je Zaključak  o prihvaćanju Izvješća o izvršenju proračuna Županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine također i  Izvješće o korištenju tekuće rezerve, za isto razdoblje.  Kako se navodi u Izvješću resornoga ministarstva u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2023. godine ostvaren je pozitivan financijski rezultat (suficit), odnosno ukupni prihodi, primitci i financiranje veći su od ukupnih rashoda i izdataka za  2.722.073,00 KM. Ukupno ostvareni konsolidirani prihodi i primitci financiranja na dan 30. lipnja 2023. godine iznose 47.619.870,00 KM, što je  za 3,78% ili u apsolutnom iznosu 1.735.922,00 KM više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. U odnosu na godišnji Plan Proračuna za 2023. godinu (113.805.051,00 KM) ostvareni prihodi i primitci za prvo polugodište 2023. godine iznose 41,48%. Najveću stavku u strukturi ukupnih prihoda i primitaka i dalje čine porezni prihodi i iznose 93,03% od ukupnih prihoda te neporezni prihodi koji u ukupnom ostvarenim prihodima sudjeluju sa 6,47%. Rashodi i izdatci su u prvom polugodištu 2023. godine iznosili 44.897.797,00 KM, što je u odnosu na Plan Proračuna izvršenje od 39,45%, a u odnosu na izvršenje u prvom polugodištu 2022. godine 111,66%. U narednom razdoblju se očekuje veći postotak izvršenja osobito u oblasti kapitalnih izdataka, što će bitno utjecati i na financijski rezultat na kraju 2023. godine. Što se tiče korištenja «Tekuće rezerve» ona je od raspoloživih 300.000,00 KM  u prvom polugodištu 2023. godine izvršena u iznosu od 230.116,47,00 KM tako da je od ovih sredstava ostao neraspoređen iznos od 69. 883,53 KM.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije Vlada je usvojila Odluku o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora o financijskoj potpori za provedbu programa unaprjeđenja odgojno-obrazovnog sustava u HBŽ kroz uspostavu „Centra izvrsnosti“. Naime radi se o potpisivanju Ugovora između Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije i Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske kao davatelja potpore za navedeni program u vrijednosti 70.000,00 eura, temeljem prijave ovog Programa Ministarstva na Javni natječaj  za financiranje obrazovnih, znanstvenih, kulturnih, zdravstvenih, poljoprivrednih i ostalih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2023. godinu. Također je data suglasnost ministrici, Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za potpisivanje ″Sporazuma o suradnji s Centrom izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije“ koji za glavni cilj ima uspostavu suradnje u razvoju, primjeni i obradi rezultata testova u području identifikacije potencijalno darovite djece i mladih, kao i uspostavu suradnje u kreiranju sustava identifikacije, praćenja i podrške potencijalno darovite djece i mladih  na području Splitsko – dalmatinske županije i Hercegbosanske županije.

Utvrđen je prijedlog Odluke o usvajanju Strategije sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji za razdoblje 2023-2028 godine te je isti upućen u skupštinsku proceduru na razmatranje i usvajanje. Strategija  sigurnosti cestovnog prometa u Hercegbosanskoj županiji (2023.–2028.) urađena je prema zahtjevu Ministarstva unutarnjih poslova HBŽ, temeljem Zakona o sigurnosti prometa na cestama u Hercegbosanskoj županiji, u suradnji s Ministarstvom znanosti, prosvjete kulture i športa te u koordinaciji s Vijećem za sigurnost prometa u Hercegbosanskoj županiji a proistekla je iz potrebe da se stručno istraže i determiniraju uvjeti i čimbenici koji opredjeljuju mjesto i ulogu sigurnosti cestovnog prometa na prostoru Županije. Osnovni cilj, predmet i namjena Strategije je da se, primjenom odgovarajućih metoda istraživanja, osigura neophodna kvantitativna i kvalitativna identifikacija stanja kompleksnog sustava sigurnosti cestovnog prometa, te planiranje upravljačkih mjera za poboljšanje istog. Opredjeljujući motiv za ovakav pristup je činjenica da je sustav sigurnosti prometa, kako u županiji tako  u Federaciji  Bosne i Hercegovine i u  Bosni i Hercegovini,  sa stanovišta programskih i razvojnih osnova neistražen u postojećim uvjetima, te je kao takav nepotpuno determiniran.

Usvojena je Odluka o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u  Institutu Regija Europe – IRE za 2023. godinu, s godišnjom članarinom u iznosu od 800,00 EUR-a, budući da je HBŽ od 15. rujna 2016. godine iskazala pozitivno mišljenje na Informaciju o potrebi pristupanja u članstvo ovog važnog europskog Instituta sa sjedištem u Salzburgu. Također je usvojena i Odluka kojom Vlada Hercegbosanske županije ovlašćuje Ivanu Mišković, šeficu Službe za koordiniranje razvoja i integracije, da u ime Vlade Hercegbosanske županije sudjeluje na Generalnoj Skupštini i 19. Europskom summitu Instituta regija Europe, koji je planiran u Salzburgu, Austrija u razdoblju 24.- 26.rujna 2023.godine. Usvojena je i Odluka o plaćanju članarine Hercegbosanske županije za članstvo u Jadransko Jonskoj Euroregiji – AIE sa sjedištem u Dubrovniku, Republika Hrvatska, kojoj je HBŽ pristupila 2020 godine. Uz članarinu za 2023. godinu odobrena je i uplata zaostalih članarina za 2020., 2021. i 2022. god.  s godišnjim  iznosima od 1.000,00 eura, ukupno 4.000,00 eura.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije, Vlada je usvojila Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Glamočko” ukupne površine 240 700 m2, i prevođenju istoga u građevinsko zemljište. Navedeno područje se izdvaja u svrhu izgradnje vjetroparka-vjetroelektrane „Čadilj“ instalirane snage 138 MW  od strane koncesionara „Vjetroelektrane dah planine „d.o.o. Mostar.

Usvojen je i prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Aneksa br. 4. na Ugovor o koncesiji s poduzećem „IMREES SMART GREEENERGY“d.o.o Livno u predmetu dodjele koncesije za izgradnju vjetroparka za proizvodnju električne energije na lokalitetu Široka Draga općina Livno. Predmetnim Aneksom produžava se rok za početak komercijalnog pogona i rada vjetroparka, odnosno određeno je vrijeme potrebno za izgradnju, priključenje postrojenja na mrežu i dobijanje uporabne dozvole, najviše do pet (5) godina od dana potpisivanja ovog Aneksa.

Na današnjoj sjednici, Vlada je razmatrala te usvojila prijedloga Rješenja o imenovanju i postavljenju Krešimira Tabaka, prof. hrvatskog jezika, književnosti i filozofije, na radno mjesto direktor Uprave za pitanje branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a HBŽ, na mandat od 5 godina.

vladahbz