INTERNI OGLAS za popunu radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Na temelju članka 33. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima
državne službe u HBŽ („Narodne novine HBŽ“, broj 1/14, 5/16 i 1/22), a u vezi s člankom
74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, br. 29/03,
23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06 i 4/12, 99/15 i 9/17 – Presuda Ustavnog suda Federacije
Bosne i Hercegovine broj U-13/16), a na zahtjev Ministarstva unutarnjih poslova Kantona
10, Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, objavljuje

 INTERNI OGLAS
za popunu radnog mjesta državnog službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10

Radno mjesto
Stručni suradnik za planiranje i EU integracije u Odsjeku za EU integracije i strateško
planiranje u Kabinetu ministra – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši odabir primljenih podataka potrebnih za izradu strateških razvojnih
projekata i dokumenata, te sudjeluje u izradi istih; kontinuirano prati, analizira i daje
prijedloge za unapređenje u oblastima strateškog planiranja i europskih integracija u
Ministarstvu; pruža stručnu pomoć i potporu nositeljima i sudionicima u procesu strateškog
planiranja i provođenja strateških planova, programa i projekata; uspostavlja i održava
operativnu suradnju unutar Ministarstva u cilju izvršavanja poslova iz djelokruga rada
Odsjeka, Ureda; pruža stručnu pomoć nositeljima i sudionicima u procesu planiranja i
provođenja strateških planova i programa u Ministarstvu; prati i koordinira aktivnosti,
sudjeluje u izradi i vrši analizu izvještaja o radu Ministarstva, sačinjava izvještaje i analize i
druge akte iz djelokruga rada; prati potrebe, zahtjeve i obaveze Ministarstva u procesu
europskih integracija; pomaže realizaciju programa obuka u oblasti europskih integracija;
vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovara neposrednom
rukovoditelju.

Uvjeti: Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete iz članka 35. Zakona o državnim
službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji:
1. da su državljani Bosne i Hercegovine;
2. da su stariji od 18 godina;
3. da imaju univerzitetsku diplomu ili druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje
VII. stepena stručne spreme ili visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa
Bolonjskog sistema obrazovanja.
4. da su zdravstveno sposobni za vršenje određenih poslova predviđenih za to radno
mjesto;
5. da u posljednje tri godine do dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta nisu
otpušteni iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u
Bosni i Hercegovini;
6. da nisu obuhvaćeni odredbom člana IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

7. da im pravosnažnom sudskom presudom nije izrečena zaštitna mjera, odnosno
sigurnosna mjera zabrane obavljanja poziva u organu državne službe, odnosno radnog
mjesta za koje se prijavljuje, a čije trajanje nije isteklo do krajnjeg roka za podnošenje
prijave za interni oglas;
8. u državnu službu ne mogu biti primljene osobe protiv kojih se vodi kazneni postupak ili
koje su osuđene za krivična djela za koje je propisana kazna od najmanje dvije godine
zatvora prema domaćem ili međunarodnom pravu za krivična djela protiv života i tijela,
čovječnosti, morala, javnog ili privatnog vlasništva, javne uprave i javnog interesa ili
zbog pronevjere u javnom sektoru, osim ako je nastupila rehabilitacija prema posebnom
zakonu.

Pored općih uvjeta, navedenih u internom oglasu kandidati moraju ispunjavati i posebne
uvjete, i to;
– završen pravni fakultet, drugi fakultet društvenih znanosti VSS-VII stupanj ili visoko
obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa po Bolonjskom sustavu školovanja s

najmanje 180 ECTS bodova
– najmanje 1 (jedna) godina radnog iskustva u struci
– položen ispit općeg znanja

Prijavljivanje-potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni dostaviti slijedeću potrebnu dokumentaciju (original ili ovjerene kopije):
1. popunjen i potpisan prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti
u prostorijama Službe za postavljenja u organima državne službe u Kantonu 10, Ul.
Gabrijela Jurkića 2, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba
2. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije
završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon
06.04.1992. godine).
3.potvrdu/uvjerenje o radnom iskustvu u struci nakon sticanja VSS. Primjer uvjerenja može
se naći na web stranici Agencije https://www.adsfbih.gov.ba/Content/Read/obrasciuvjerenje-o-stazu.
4. potvrdu/uvjerenje da su uposleni u tijelu državne službe u statusu državnog službenika
za vrijeme objave internog oglasa;
5. uvjerenje o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu)
položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu;
6. kandidati koji obavljaju poslove namještenika u tijelu državne službe i koji su stekli VII
stupanj stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog i trećeg ciklusa
Bolonjskog sustava studiranja koji se vrednuje sa najmanje 180 ECTS bodova dužni su
dostaviti i:

– dokaz da su uposleni u tijelu državne službe kao namještenici na poslovima i zadacima za
čije je obavljanje uvjet položen stručni ispit za namještenike, izdat za vrijeme objave internog
oglasa
– dokaz o najmanje pet godina radnog iskustva u tijelima državne službe, nakon položenog
stručnog ispita za namještenike u tijelima državne službe;
– dokaz o položenom stručnom ispitu za namještenika;
– dokaz o položenom stručnom-upravnom ispitu, (ispitu općeg znanja ili javnom ispitu)
položenom pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini, ili pravosudnom ispitu.

NAPOMENE ZA KANDIDATE
U okviru internog oglasa ne polaže se ispit općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem
web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba Imena
kandidata se ne objavljuju.

Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete
navedene u tekstu internog oglasa.
Ako kandidat ne pristupi polaganju stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u
natječajnoj proceduri, o čemu neće biti posebno obaviješteni.
Ovjerena fcc diplome o završenom visokom obrazovanju na mjestu ovjere nadležnog
organa mora sadržavati napomenu da izvornik, dakle diploma, sadrži suhi žig koji se na
fotokopiji ne vidi. Ovjerene fotokopije diploma moraju sadržavati i potpise ovlaštenih lica.
Agencija može u svakoj fazi natječajne procedure zatražiti od kandidata na uvid originale
priloženih kopija dokumenata koji služe u svrhu dokazivanja ispunjavanja uvjeta internog
oglasa. Ukoliko pozvani kandidat ne postupi po zahtjevu Agencije za provjeru izvornosti
dostavljenih ovjerenih fotokopija dokumenata, bit će isključen iz natječajne procedure.
Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima
natječaja, dostaviti Agenciji dokaze o ispunjavanju općih uvjeta internog oglasa.
Prijava, sa potrebnim dokumentima, dostavlja se u roku od 8 dana od objave internog
oglasa web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

SLUŽBA ZA POSTAVLJENJA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE U KANTONU 10
Ulica Gabrijela Jurkića 2
80101 Livno
sa naznakom
«Interni oglas za popunu radnog mjesta državnih službenika u
Ministarstvu unutarnjih poslova Kantona 10 sa pozivom na br. 14-30-8-90/22

DIREKTOR

Refik Begić, magistar uprave