Home > Livno > Hoće li Vlada HBŽ novim uređenjem povećati plaće?

Hoće li Vlada HBŽ novim uređenjem povećati plaće?

Nakon razmatranja Prednacrta Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije Vlada je na današnjoj 30. sjednici utvrdila Nacrt Zakona o plaćama i naknadama korisnika proračuna Hercegbosanske županije i uputila u daljnju Skupštinsku proceduru. Ovim zakonom uređuju se plaće i naknade izabranih dužnosnika, nositelja izvršnih funkcija i savjetnika u tijelima zakonodavne i tijelima izvršne vlasti u Hercegbosanskoj županiji, državnih službenika, namještenika i zaposlenika u tijelima državne službe Županije, pravosudnih tijela Županije, pravobranitelja i zamjenika pravobranitelja, i uposlenika u osnovnim i srednjim školama. Odredbe ovog Zakona ne primjenjuju se na plaće i naknade policijskih službenika, sudaca, tužitelja i sudskih stručnih suradnika u pravosudnim tijelima u Županiji, koja se uređuju posebnim zakonima.

Razmatran je i Prednacrt Zakona o plaćama i naknadama policijskih službenika Hercegbosanske županije koji je, također, utvrđen u formi Nacrta i upućen u Skupštinu Hercegbosanske županije.

Zakonom o plaćama i naknadama policijskih službenika Hercegbosanske županije uređuju se plaće i naknade, platni razredi i koeficijenti za platne razrede policijskih službenika Hercegbosanske županije, kao i druga pitanja koja se odnose na primanja policijskih službenika. Razlozi za donošenje ovakvog Zakona temelje se, prije svega, na potrebi definiranja oblasti raspodjele plaća i naknada uposlenih u tijelima unutarnjih poslova u FBiH i županijama na jedinstven i jednak način.

Vlada je donijela Odluku o davanju suglasnosti o imenovanju dr. Jandre Hrgića, iz Livna, specijalista pedijatrije za  ravnatelja Doma zdravlja Livno.

Tijekom sjednice donesena je Uredba o metodologiji izrade i donošenja plana i programa rada i izvješća o radu Vlade Hercegbosanske županije i županijskih tijela.

Donijeta je i Odluka o izmjeni  Plana prijema vježbenika visoke stručne spreme za 2021. godinu. Sukladno izmjeni Plana Vlada Hercegbosanske županije putem Ministarstva rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih u ovoj 2021. godini planira u tijela državne službe Hercegbosanske županije primiti ukupno 68 vježbenika sa visokom stručnom spremom radi obavljanja vježbeničkog staža u trajanju od jedne godine.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava i raspodjele sredstava tekućih transfera utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2021. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje o imenovanju u Partnersku grupu za konzultacije u procesu izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2021.-2027.). Imenuje se Vesna Ivković, stručni suradnik za socijalnu skrb u Ministarstvu rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih HBŽ kao predstavnik Vlade Hercegbosanske županije u Partnersku grupu za konzultacije u procesu izrade Strategije za prevenciju i borbu protiv nasilja u obitelji (2021.-2027.).

Na temelju prijedloga Vlada je donijela Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica „Troglav“ i Odluku o izdvajanju šumskog zemljišta iz šumsko-gospodarskog područja “Livanjsko”, gospodarska jedinica „Golija“.

Vlada je donijela Zaključak o usvajanju Informacije u vezi s namjenskim utroškom sredstava potpore Ministarstva financija i trezora BiH.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o odobravanju financijskih sredstava prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva.

Donijeta je i Odluka o donošenju programa rada za izradu procjene ugroženosti od požara i plana zaštite od požara Hercegbosanske županije.