Dom zdravlja Livno raspisao je natječaj za prijam tri doktora medicine

Na temelju članka 20.a. Zakona o radu („Službene novine Federacije BiH“ broj 26/16 i 89/18“), članka 28. točka 17. Statuta Doma zdravlja Livno ( “Narodne novine HBŽ” 04/16), članka 4. stavak 2. Pravilnika o radu Doma zdravlja Livno (broj  01/1-478/1-18) , Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja Livno (broj: 01/1-478/2-19 od 31.01.2019.) i Odluke o raspisivanju natječaja za prijam tri liječnika u Dom zdravlja Livno broj: 01/1- 128/1-20 od 07.02.2020.  godine ravnateljica Doma zdravlja Livno raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

za prijam djelatnika u radni odnos na neodređeno vrijeme

u Dom zdravlja Livno

Na osnovu ukazane potrebe za popunjavanjem upražnjenih radnih mjesta objavljuje se javni natječaj za sljedeće radno mjesto:

 1. Doktor medicine u službi Hitne medicinske pomoći sa prometnom službom – sa završenim medicinskim fakultetom i položenim stručnim ispitom –  tri (3) izvršitelja

Izabranim kandidatim ponuditi će se zaključivanje ugovora o radu na neodređeno vrijeme uz ugovaranje probnog rada od 3 mjeseca.

Opis poslova: obavljanje poslova doktora medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti

Opći uvjeti:

 • stariji od 18 godina
 • državljanstvo BiH
 • opća zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta doktor medicine

Posebni uvjeti:

 • Završen medicinski fakultet, VSS specijalist urgentne medicine ili doktor medicine s nekom drugom specijalizacijom ili doktor medicine bez specijalizacije
 • Položen stručni ispit
 • Licenca ili dokaz da je podnesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence kod nadležne komore

Ostale reference/kriteriji koje će se bodovati prilikom odlučivanja o izboru kandidata su sljedeći:

 • Radno iskustvo na poslovima dr. medicine nakon položenog stručnog ispita…….1 bod

(radno iskustvo na Hitnoj medicinskoj pomoći bodovat će se dodatno sa +1 bodom)

 • Poznavanje rada na računalu i osnovnih programa………………………………………..1  bod
 • Položen vozački ispit B kategorije………………………………………………………………..1  bod
 • Intervju ( provjera stručnog znanja) ……………………………………………………..1-5 bodova

Kandidati koji ispunjavaju opće i posebne uvjete biti će pozvani na intervju telefonski ili putem e – mail-a.

Ukoliko kandidati budu imali jednak broj bodova nakon bodovanja uvjeta, referenci i bodova sa intervjua, prednost imaju osobe  ratni vojni invalidi i članovi njihovih obitelji, članovi obitelji poginulih, umrlih, nestalih i razvojačenih branitelja, te osoba zaslužnih u Domovinskom ratu (nositelja ratnih odlikovanja), koje imaju prebivalište na području Hercegbosanske županije i koji su sudjelovali u obrani Hercegbosanske županije (sukladno članku 27. Zakona o dopunskim pravima branitelja “Narodne Novine Hercegbosanske županije” broj: 11/06).

Uz prijavu s kratkim životopisom, kontakt podatcima (adresa, broj telefona, e-mail) koju su obvezni vlastoručno potpisati, kandidati će dostaviti sljedeće dokaze o ispunjavanju uvjeta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih (rodni list)
 • Uvjerenje o državljanstvu
 • Uvjerenje o prebivalištu (CIPS)
 • Ovjerenu presliku diplome
 • Ovjerenu presliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (ukoliko kandidat ima specijalizaciju)
 • Ovjerenu presliku  uvjerenja o položenom stručnom ispitu
 • Ovjerenu presliku  licence nadležne komore ili potvrdu komore da je podnesen zahtjev za izdavanje ili obnovu licence

Pored obavezno traženih dokumenata kandidati mogu dostaviti dokaze za bodovanje ostalih referenci kao i davanja prednosti pri zapošljavanju:

 • Dokaz o radnom iskustvu na poslovima doktora medicine nakon položenog stručnog ispita-poželjno radno iskustvo na Hitnoj medicinskoj pomoći (uvjerenje, potvrda ili neki drugi dokaz)
 • Poznavanje rada na računalu i osnovnih programa( uvjerenje, potvrda ili neki drugi dokaz)
 • Dokaz o položenom vozačkom ispitu B kategorije- ovjerena preslika važeće vozačke dozvole ili potvrda iz nadležnog MUP-a ukoliko je vozačka dozvola u postupku izdavanja
 • Dokaz o statusu da se radi o osobi iz članka 1. ,2., 3. Zakona o    o dopunskim pravima    branitelja “Narodne Novine Hercegbosanske županije” broj: 11/06)

Dokumenti koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene preslike.

Napomena: izabrani kandidat je obvezan prije potpisivanja Ugovora o radu dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavio.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave Javnog natječaja u dnevnim novinama “Dnevnom listu”. Natječaj će biti objavljen na oglasnoj ploči i web stranici poslodavca.

Prijave se dostavljaju neposredno na protokol poslodavca ili putem pošte preporučeno u zatvorenoj koverti na adresu:

 DOM ZDRAVLJA LIVNO

Svetog Ive 2

80101 Livno, BiH

Sa naznakom “Prijava za javni natječaj za prijem djelatnika– ne otvaraj”

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Sve dodatne informacije zainteresirani kandidati mogu dobiti pozivom na broj 034/200-341 ili u Upravi Doma zdravlja Livno- Služba za opće, pravne i kadrovske poslove.