Home > BiH > Djeca branitelja dobit će studentske stipendije od po 200 KM mjesečno

Djeca branitelja dobit će studentske stipendije od po 200 KM mjesečno

Srednjobosanska županija vodi brigu i skrbi o djeci studentima poginulih branitelja, piše Večernji list BiH. Županijska uprava za branitelje raspisala je natječaj za dodjelu stipendija djeci branitelja za akademsku 2023./2024. godinu.

Natječaj se odnosi na djecu branitelja koja imaju status redovitog studenta na integriranom studiju druge, treće, četvrte, pete ili šeste godine u statusu redovitog studenta prvog ciklusa studija druge, treće odnosno četvrte godine studija ili statusu redovitog studenta prve odnosno druge godine drugog ciklusa studija i koji ispunjavaju uvjete propisane pravilnikom o ostvarivanju prava na stipendiju. Pravo prijave na natječaj ima student iz sljedećih šest kategorija: dijete branitelja bez obaju roditelja, dijete umrlog ratnog vojnog invalida, dijete ratnog vojnog invalida, dijete mirnodopskog vojnog invalida, dijete nositelja ratnog odličja – priznanja i dijete razvojačenog branitelja. Određeni su i precizirani statusni slučajevi studenata čije se prijave neće uzeti u razmatranje: student prve godine studija, student koji je upisao treći ciklus studija, student koji je smješten u studentski dom, izvanredni student, student apsolvent, student koji je u tekućoj studijskoj godini na istom ili drugom fakultetu ponovno upisao istu godinu studija, koji prima stipendiju drugog davatelja, student čiji prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 50 posto prosječne neto plaće u FBiH iz prethodne godine, koji s danom objave natječaja navršava 25. godinu života, koji je zasnovao bračnu zajednicu i student koji nema prebivalište na području SBŽ-a. Odredba da se neće uzeti u razmatranje prijava studenta čiji prihod po članu kućanstva prelazi iznos od 50% prosječne neto plaće u FBiH iz prethodne godine ne odnosi se na dijete bez oba roditelja. Ako se utvrdi da je student dao netočne podatke ili dokumente koji se traže u natječaju, bit će eliminiran iz daljnjeg postupka dodjele stipendija. Dokumentacija koju uz prijavu treba dostaviti određena je ovisno o kategoriji kojoj student pripada.

Za sve kategorije studenata potrebno je pribaviti i dostaviti nekoliko zajedničkih (istih) isprava: popunjen i potpisan prijavni obrazac, potvrdu o prebivalištu, izvadak iz matične knjige rođenih, potvrdu o redovitom studiju, izjavu da ne prima stipendiju drugog davatelja ovjerenu u općini, potvrdu banke o otvorenom tekućem računu s brojem tekućeg računa. Student koji je dijete branitelja bez oba roditelja treba dostaviti još dvije isprave – izvadak iz matične knjige umrlih za roditelje i potvrdu o pripadnosti oružanim snagama za jednog od roditelja, a studenti preostalih pet kategorija izjavu o zajedničkom kućanstvu i izvadak iz matične knjige vjenčanih roditelja. No, osim te dokumentacije, student je dužan priložiti dokumentaciju i za ostale članove kućanstva, što opet ovisi o kategoriji kojoj pripada. To se odnosi na roditelja branitelja, na brata ili sestru predškolske, školske dobi i studenta, na svakog zaposlenog ili nezaposlenog člana kućanstva, na člana kućanstva u mirovini…

Deset rata

Utvrđeni su i određeni prvenstvo i prednost pri dodjeli stipendije. Prvenstvo ima dijete branitelja bez oba roditelja, koje ostvaruje pravo na stipendiju bez bodovanja, ako dva ili više studenata budu imali jednak broj bodova, prednost ima onaj student koji ima manji prihod po članu obiteljskog kućanstva. Ako se dogodi da dva ili više studenata budu imali jednak broj bodova i jednak prihod po članu obiteljskog kućanstva, prednost ima student koji ima veći broj bodova na temelju godine redovitog studija. Iz istog obiteljskog kućanstva stipendija se može dodijeliti samo jednom studentu. Visina stipendije iznosi 200 KM mjesečno i isplatit će se u 10 jednakih mjesečnih rata. Koliko će se dodijeliti stipendija, odredit će se ovisno o iznosu proračunskih sredstava koja budu odobrena za tu namjenu. Natječaj je objavljen 13. veljače na mrežnoj stranici Vlade SBŽ-a i bit će otvoren 30 dana od dana njegove objave.

Večernji list