Centar za socijalni rad – Javni poziv

Na temelju članka 3. Pravilnika o utvrđivanju općih kriterija za izbor odgovarajućeg poduzeća, ustanova ili organizacija u javnom i društvenom sektoru u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku („Službene novine Federacije BiH“, br. 17/18). Centar za socijalni rad Livno, S.S.Kranjčević 11., objavljuje

JAVNI POZIV

Predmet javnog poziva:
Predmet javnog poziva je prikupljanje prijava radi izbora pravnih osoba-poduzeća, organizacija i ustanova u javnom i društvenom odjelu u kojima će se provoditi odgojna preporuka izrečena malodobniku.
Pravo sudjelovanja:
Pravo sudjelovanja imaju pravne osobe koje ispunjavaju sljedeće uvjete:

1. Da su kod nadležnog tijela registrirani za vršenje poslova socijalnog, humanitarnog, lokalnog ili ekološkog sadržaja;

2. Da imaju plan i program rada s malodobnicima kojima je izrečena odgojna preporuka;

3. Da vrsta poslova koje će malodobnik obavljati za vrijeme trajanja odgojne preporuke ne smije škoditi njegovom zdravlju, moralu i ugledu;

4. Da imaju ispravan alat i ostala sredstva za rad, čijom upotrebom se ne narušava zdravlje i sigurnost;

5. Da personalnim i radnim integritetom predstavlja zdravu i poticajnu sredinu za razvoj malodobnika;

6. Da su uposlenici spremni da prihvate malodobnika na provođenje odgojne preporuke bez stigmatizacije i omalovažavanja;

7. Da ima osobu za rad s malodobnikom koja po svojim osobnim i stručnim svojstvima može vršiti pozitivan utjecaj na odgoj i razvoj malodobnika i neposredno surađivati sa Centrom;

8. Da se obvezuje da će prilikom provođenja odgojne preporuke izrečene malodobniku poštovati sve međunarodne konvencije i standarde koje je ratificirala Bosna i Hercegovina, kao i domaće standarde kojima se uređuje zaštita djece na radu, sigurnost djece na radu i zaštita prava djece.

Potrebna dokumentacija:
Uz prijavu na javni poziv, pravne osobe su u obvezi dostaviti dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje uvjeta iz javnog poziva.

Podnošenje prijave:
Prijava s potrebnom dokumentacijom dostavlja se u zapečaćenoj kuverti s naznakom „Prijava na javni poziv, NE OTVARATI, na adresu: Centar za socijalni rad Livno, S.S.Kranjčević 11., 80101Livno.

Troškovi postupka:
Centar za socijalni rad Livno ne snosi nikakve troškove pravnim osobama u postupku javnog poziva.

Rok za dostavljanje zahtjeva:
Rok za dostavljanje zahtjeva je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dodatne informacije:
Po isteku roka za prijavu na javni poziv Centar za socijalni rad Livno ,će izvršiti odabir pravnih osoba, sačiniti listu izabranih pravnih osoba i sa istim zaključiti sporazum o provođenju odgojne preporuke.