Home > BiH > Bliži se krajnji rok podnošenja poreznih prijava, kazne su visoke

Bliži se krajnji rok podnošenja poreznih prijava, kazne su visoke

Porezna uprava Federacije BiH (PU FBiH) podsjeća porezne obveznike građane, poduzetnike i pravne osobe da je krajnji rok za podnošenje Godišnje prijave poreza na dohodak (Obrazac GPD-1051) za 2023. godinu 1. travanj 2024. godine, a Prijave poreza na dobit za porezne obveznike čiji je porezni period kalendarska godina 29. ožujak 2024. godine.

Godišnju prijavu poreza na dohodak obavezno podnosi fizička osoba – rezident Federacije BiH (za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH) i nerezident (samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH), ako je ostvario: dohodak iz dva ili više izvora u poreznom periodu, dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca, dohodak direktno iz inostranstva, dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulirane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu, dohodak po osnovu iznajmljivanja imovine, osim kada se nekretnine iznajmljuju turistima za koje je plaćena boravišna taksa, dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Osim navedenih slučajeva, porezni obveznici mogu podnijeti Godišnju prijavu poreza na dohodak, i po osnovu: neiskorištenih osobnih odbitaka u tijeku poreznog perioda na osnovu važeće porezne kartice, na primjer ukoliko je poslodavac obračunao porez na dohodak što je izuzeto od oporezivanja (npr. na naknadu za bolovanje preko 42 koja je predmet refundacije) ili koristio manji faktor osobnog odbitka od iznosa na poreznoj kartici obveznika ili u slučaju da je porezni obveznik u toku poreznog perioda ostvarivao samo dohodak po osnovu drugih samostalnih djelatnosti (kao što je angažman po ugovoru o djelu) i sl. Također, korištenja dodatnih osobnih odbitaka po godišnjoj poreznoj prijavi, i to po osnovu: troškova liječenja, nabavki lijekova na recept i ortopedskih pomagala i plaćene kamate na kredit kojim se prvi put rješava stambeno pitanje.Poreznu prijavu koja uključuje prijavu poreza na dobit, porezni bilans i drugu dokumentaciju propisanu zakonom elektronskim putem korištenjem usluga elektronskih servisa Porezne uprave Federacije BiH – E-usluge/servisi podnose: gospodarska društva i druge pravne osobe – rezidenti Federacije BiH, podružnice iz Republike Srpske ili Brčko distrikta za dobit koju ostvare u Federaciji BiH, poslovne jedinice nerezidentne pravne osoba, pravne osobe koje su registrirane u skladu sa posebnim propisima, a obavljaju neku tržišnu djelatnost i ostvaruju i druge prihode na tržištu, matično gospodarsko društvo (koje ima odobreno porezno konsolidiranje).

Za nepodnošenje propisane porezne prijave poreza na dobit propisana je novčana kazna u iznosu od 3.000 KM do 100.000 KM.

Propisani obrasci, kao i uputstvo o korištenju elektronskih servisa nalaze se na web stranici Porezne uprave Federacije BiH.

Pozivamo Vas da izvršite zakonom propisane obaveze i podnesete porezne prijave u propisanom roku. Za svaku prijavu koju Porezna uprava Federacije BiH mora sačiniti u ime poreznog obveznika propisana je novčana kazna u iznosu od 500 do 50.000 KMpriopćeno je iz Porezne uprave Federacije BiH.

Vecernji list