Anketni upitnik ŠGD-a „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres

Anketni upitnik ispitivanja mišljenja, stavova i potreba interesnih grupa

Naziv interesne grupe:________________________________________________________
Područje djelovanja interesne grupe:____________________________________________
Adresa i mjesto sjedišta:______________________________________________________
Ime i prezime ovlaštene osobe:_________________________________________________
Kontakt telefon/mobitel:______________________________________________________
e-mail adresa:_______________________________________________________________

Upitnik

OSNOVNE INFORMACIJE O ŠGD HERCEGBOSANSKE ŠUME d.o.o.

1. Je li vam od ranije poznato da je ŠGD „Hercegbosanske šume“ osnovala Skupština HBŽ 1998. godine i da je ona većinski i jedini vlasnik Društva?
DA NE
2. Je li vam od ranije poznato da se pod osnovnom djelatnosti ŠGD „Hercegbosanskih šuma“ „gospodarenje šumama i šumskim zemljištem“ podrazumijeva: pošumljavanje, uzgoj i zaštita šuma, iskorištavanje šuma i ostalih drvnih sortimenata te uzgoj i zaštita divljači?
DA NE

3. Jeste li ste upoznati sa načinom donošenja planova poslovanja ŠGD „Hercegbosanskih šuma?
DA NE
4. Posjećujete li web stranicu ŠGD „Hercegbosanskih šuma“: www.hbsume.ba?
DA NE
5. Međunarodni FSC certifikat je potvrda da se šumama gospodari na ekološki odgovoran, društveno koristan i ekonomski održiv način. Je li vam poznato da je Društvo dugoročnu predano provođenju aktivnosti gospodarenja šumskim resursima u skladu sa FSC standardima te je u neprekidnom posjedu FSC certifikata od 2012. godine?
DA NE

DRUŠTVENO – SOCIOLOŠKI ASPEKTI

6. Je li vam poznato da Društvo vraća sredstava lokalnoj zajednici kroz naknadu za korištenje državnih šuma u visini od 9% od ostvarenog prihoda te kroz značajne iznose u vidu donacija i sponzorstva institucija od javnog interesa, organizacija civilnog društva i pojedinaca kojim je potrebna pomoć?
DA NE

7. Jeste li zadovoljni odnosom Društva prema lokalnoj zajednici?
DA NE

8. Ako ne, možete li nam dati svoj prijedlog za poboljšanje odnosa prema lokalnoj zajednici?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

9. Je li vam poznato da ŠGD „Hercegbosanske šume“ konstantno ulažu u izgradnju i obnavljanje šumskih i protupožarnih putova?
DA NE

10. Postoje li na šumskom području u vašoj blizini spomenici kulture?
DA NE

11. Ako da, molimo vas navedite koji su to:
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

 

EKOLOŠKI ASPEKTI

12. Možete li navesti ugrožene i biljne životinjske vrste koje postoje u vašoj blizini?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

13. Jeste li vam poznato da ŠGD „Hercegbosanske šume“ ulaže u obnovu lokvi za napajanje divljači i stoke lokalnog stanovništva kao i u uređivanje šumsko-planinskih izvorišta pitke vode?
DA NE

14. Je li vam poznato da redovno ulažemo značajna sredstva u pošumljavanje goleti i opožarenih površina sa autohtonim i endemskim sadnicama kako bismo održali uravnoteženu bio raznolikost te smanjili klimatske promjene?
DA NE

15. Je li vam poznato da ŠGD „Hercegbosanske šume“ sudjeluje u projektu TVOJco2 (www.tvojco2.ba ) u sklopu kojega vi sami možete izračunati svoj karbonski otisak i poduzeti konkretnu akciju za zdravu okolinu?

DA NE

16. Jeste li zadovoljni poduzimanjem naših preventivnih mjera protiv erozije tla?
DA NE

OSTALI ASPEKTI
17. Posjećujete li često šumska područja u svrhu rekreacije?
DA NE
18. Skupljate li sporedne šumske proizvode npr. šumsko voće, gljive, ljekovito bilje i sl. ?
DA NE
19. Znate li da u našoj županiji postoji prašuma?
DA NE
20. Je li vam poznato da je ŠGD „Hercegbosanske šume“ na području svake šumarije prepoznalo i izdvojilo više šumskih područja kao visoko zaštitnu vrijednost te se o njima skrbi na poseban način?
DA NE

21. Znate li da ŠGD Hercegbosanske šume vodi evidenciju svih kulturno-povijesnih spomenika i drugih spomenika od lokalnog značaja, a koji se nalaze na području kojim gospodari?
DA NE
22. Koja je za vas najvrjednija gospodarska aktivnost ŠGD „Hercegbosanskih šuma“?
Molimo vas izaberite jednu opciju.
o Pružanje informacija o našem poslovanju npr. web stranica, radio emisije, izvješća na općinskim vijećima itd.
o Predavanja, podučavanje i rad sa interesnim grupama
o Odgovorna, ekonomski i ekološki održiva sječa šume
o Brz odgovor i reakcija na upite
o Prevencija i zaštita od požara
o Uzgoj, pošumljavanje i zaštita šume
o Ostalo; navedite:______________________________

Hvala na sudjelovanju u anketi!