U iduća 22 dana 120 anketara će u 60 000 domaćinstava prikupljati podatke

Oko 120 anketara, akreditiranih od strane statističkih institucija, će u iduća 22 dana, počevši od sutra, 17.9.2017. godine, prikupljati podatke o domaćinstvima s ciljem da se provjeri da li je od 2009. godine, kada je urađen prvi Master uzorak, došlo do manjih ili većih promjena na terenu. 

Anketari će u oko 60.000 domaćinstava prikupljati osnovne demografske podatke o broju članova domaćinstava, starosnoj strukturi i njihovim obrazovnim karakteristikama.

Osim toga, anketari će provjeravati i broj stambenih objekata na terenu budući da je u zadnjih deset godina u nekim područjima izgrađeno jedno ili više naselja što je automatski dovelo do promjene u broju domaćinstava, njihovim karakteristikama i strukturi domaćinstava.

Anketiranje se provodi u okviru projekta ažuriranja statističkog Master okvira uzorka sa krajnjim ciljem da se poveća obim i kvalitet statističkih podataka u Bosni i Hercegovini kao i njihovo dalje usklađivanje sa EU standardima kojeg provodi Agencija za statistiku BiH, u suradnji sa entitetskim zavodima za statistiku.

Ažuriranje će se raditi kvartalno tijekom tri godine. Prva četiri kvartala statističke institucije
provode u suradnji sa agencijom Prism Research & Consulting iz Sarajeva, nakon toga same
nastavljaju sa ovom izuzetno važnom statističkom aktivnosti.

Novina u ovom projektu je i način prikupljanja podataka na terenu. Statističke institucije prvi put rade anketiranje putem posebno kreirane aplikacije. To znači da će anketari umjesto upitnika na papiru koristiti laptope sa instaliranom aplikacijom pomoću koje će se vršiti unos podataka i dostavljati statističkim institucijama na dnevnoj bazi.

-Zbog značaja ovog projekta statističke institucije mole nositelje domaćinstava za aktivnu suradnju u realizaciji ovog važnog istraživanja i jamče da će, u skladu sa zakonima o statistici i zaštiti osobnih podataka, odgovori na postavljena pitanja biti strogo povjerljivi i da će ispitanici ostati potpuno anonimni, te da će se prikupljeni podaci koristiti isključivo za statističke svrhe – navedeno je u informaciji za medije.