Tomislavgrad: Natječaj za prijem vježbenika

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje Javni Natječaj za prijem vježbenika u općinu Tomislavgrad.

Prijem vježbenika u Općini Tomislavgrad
Krajnji rok podnošenja dokumentacije 4.1.2018. godine.

Na temelju članka 50., a u svezi sa člankom 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji (“Narodne novine Hercegbosanske županije”, br.1/14 I 5/16) te članka 3. Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije” br.8/14), Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Općine Tomislavgrad, objavljuje

 

JAVNI NATJEČAJ
za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad

1. VSS/VII stupanj politološke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova politološke struke – 2 (dva) izvršitelja
2. VSS/VII stupanj informatičke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova informatičke struke – 2 (dva) izvršitelja
3. VSS/VII stupanj pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova pravne struke – 3 (tri) izvršitelja
4. VSS/VII stupanj sociološke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova sociološke struke – 1 (jedan) izvršitelj
5. VSS/VII stupanj građevinske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova građevinske struke – 1 (jedan) izvršitelj
6. VSS/VII stupanj struke socijalni rad ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova struke socijalni rad – 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti: Pored općih uvjeta predviđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uvjete utvrđene Izmjenom Plana prijema vježbenika Visoke stručne spreme za 2017. br. 02-34-1-2025-1/17 od 19.12.2017.

za poziciju 01.
– VSS/VII stupanj politološke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova politološke struke

za poziciju 02.
– VSS/VII stupanj informatičke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova informatičke struke

za poziciju 03.
– VSS/VII stupanj pravne struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova pravne struke

za poziciju 04.
– VSS/VII stupanj sociološke struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova sociološke struke

za poziciju 05.
– VSS/VII stupanj građevinske struke ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova građevinske struke

za poziciju 06.
– VSS/VII stupanj struke socijalni rad ili diploma visokog obrazovanja prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sustava studiranja (najmanje 180 ECTS) bodova struke socijalni rad

Izbor i prijem vježbenika izvršit će se na temelju jedinstvenih kriterija utvrđenih u Uredbi o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji.

Napomena: Radni odnos vježbenika zasniva se na određeno vrijeme od 1 (jedne) godine.
Sukladno odredbama spomenute Uredbe, u radni odnos kao vježbenik ne može se primiti osoba koja nakon stečene visoke stručne spreme ima ostvaren radni staž u struci od jedne godine ili više, ili ima radno iskustvo u struci stečeno volontiranjem od jedne godine ili više.

Potrebni dokumenti (originali ili ovjerene kopije):
1. diploma o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma i /ili ekvivalencija stručnog naziva u BiH, ukoliko diploma nije stečena u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992.god.).
2. uvjerenje Zavoda za zapošljavanje o dužini trajanja nezaposlenosti nakon stjecanja diplome VSS – VII stupnja stručne spreme ili visokog obrazovanja Bolonjskog sustava studiranja (ukoliko se kandidat nalazi na evidenciji Zavoda),
3. uvjerenje/dokaz visokoškolske institucije o prosjeku ocjena nakon završenog studija,
4. druga dokumentacija u skladu sa člankom 12. stavak (8) Uredbe o jedinstvenim kriterijima i postupku izbora i prijema vježbenika i volontera sa visokom stručnom spremom u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, na temelju koje kandidat može ostvariti prioritet za zapošljavanje sukladno posebnim propisima,
5. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu Federacije BiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, ul.Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov.ba ).

Ostale dokumente kojima se dokazuje ispunjavanje općih uvjeta natječaja, izabrani kandidati će biti dužni dostaviti Općini Tomislavgradu roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja.
Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente potrebno je dostaviti u roku od 8 dana od dana objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Federacije BiH
Odjeljenje Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton
Ul. Gabrijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„Javni natječaj za prijem vježbenika u
Općini Tomislavgrad”
Broj: 284/17
Nepotpune, neuredne i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

V.D. D I R E K T O R

Refik Begić, magistar uprav

 

tomislavgrad.gov.ba