Skupština HBŽ donijela važne zaključke o ŠGD Hercegbosanske d.o.o. šume Kupres

Na danas održano posebnoj-tematskoj sjednici Skupštine Hercegbosanske županije, zastupnicima je predstavljano stanja i Izvješća o poslovanju u ŠGD Hercegbosanske šume d.o.o. Kupres, nakon čega su poslije rasprave usvojili Zaključke:

1.Primaju se k znanju izvješća Šumsko gospodarskog društva „Hercegbosanske šume“ d.o.o. Kupres za 2016., 2017., i 2018. godinu,

2.Uprava za inspekcijske poslove HBŽ treba utvrditi zakonitost zapošljavanja u ŠGD-u od stupanja na snagu Ukaza o proglašenju zakona o izmjenama i dopunama zakona o radu,

3.Izdvajanja za deminiranje trebaju biti sukladna potrebama ŠGD-a i poslovnoj politici istoga, potrebno je tražiti aktivniju ulogu države u deminiranju.

4. Povećati nadzor nad preprodajom drveta i drvnih sortimenata, zadužuje se Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva da putem Uprave za šumarstvo spriječi preprodaju drveta. Ojačati kapacitete Upravu za šumarstvo kako bi bila što efikasnija i traži se od Uprave za inspekcijske poslove da izvrši nadzor nad prorezom drveta sukladno dostavljenim izvještajima drvoprerađivača Ministarstvu gospodarstva,

5.Potrebno je voditi računa da drvoprerađivači s prostora HBŽ imaju dovoljno sirovine za svoje potrebe te da imaju prioritet prilikom raspodijele u odnosu na kupce izvan županije,

6.Prilikom kupovine ogrjevnog drveta prioritet imaju građani s prostora HBŽ. Potrebno je pokazati i socijalnu osjetljivost te na zakonom predviđen način dopustiti lokalnom stanovništvu sječu drveta po pristupačnim cijenama,

7.Izvršiti kadrovske i organizacijske promjene unutar ŠGD s ciljem realizacije zaključaka i poboljšanja poslovnog uspjeha i općega stanja u ŠGD,

8.Traži se izviješće navedenih institucija o provedbi navedenih zaključaka do kraja lipnja 2020. godine,

9.Na postavljena pitanja zastupnika potrebno je odgovoriti u roku od 30 dana od dana održavanja sjednice.