Prijem državnog službenika u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

Krajnji rok podnošenja dokumentacije 18.06.2018. godine

Na osnovu člana 34., 44. i 105. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji („Narodne novine Hercegbosanske županije”, broj 1/14, 5/16) a u vezi s članom 74a. Zakona o državnoj službi u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH”, br. 29/03, 23/04, 39/04, 54/04, 67/05, 8/06, 4/12) Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine, na zahtjev Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije

03/667

– Županijski prosvjetni inspektor – 1 (jedan) izvršitelj

Opis poslova: vrši nadzor nad primjenom zakona i propisa donesenih na temelju tih zakona iz oblasti prosvjete; vrši nadzor nad radom škola; nalaže potrebne mjere za otklanjanje nedostataka; pokreće odgovarajuće postupke protiv prekršitelja; vodi posebni upravni postupak i rješava u prvom stupnju kada je za to nadležan; pružanje instruktivno-pedagoške pomoći svim obrazovnim ustanovama, sudjelovanje u izradi nacrta propisa i primjena planova i programa; vodi propisane evidencije; obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu ministra i pomoćnika ministra za prosvjetu i znanost.

Uvjeti: pored općih uvjeta utvrđenih člankom 35. Zakona o državnim službenicima i namještenicima u tijelima državne službe u Hercegbosanskoj županiji, kandidati trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uvjete, utvrđene Pravilnikom o unutarnjem ustroju Ministarstva znanosti prosvjete, kulture i športa HBŽ, i to;
– VII/1 stupanj stručne spreme, ili završen drugi ili treći ciklus Bolonjskog sustava obrazovanja koji se vrednuje sa najmanje 300 ECTS, završen prirodoslovno matematički fakultet ili filozofski fakultet
– najmanje tri (3) godine radnog staža na odgojno obrazovnim ili pravnim i upravnim poslovima u svezi s odgojem i obrazovanjem u odgojno -obrazovnoj ustanovi

Prijavljivanje na natječaj
Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije)

1. diplomu o završenom visokom obrazovanju (nostrificirana diploma, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj od država nastaloj raspadom SFRJ nakon 06.04.1992. godine)
2. potvrdu/uvjerenje o radnom stažu u struci nakon sticanja VSS, Primjer uvjerenja može se naći na web stranici Agencije http://www.adsfbih.gov.ba/index.php?lang=ba&sel=546.
3. popunjen prijavni obrazac Agencije za državnu službu FBiH (može se preuzeti u prostorijama Odjeljenja Agencije za Kanton 10 i Unsko-sanski kanton u Livnu, Ul. Gabrijela Jurkića bb, ili na web stranici Agencije www.adsfbih.gov ba).

Kandidati koji dostave dokaz o položenom stručnom upravnom ispitu (javnom ispitu ili ispitu općeg znanja) pred nadležnim organom u Bosni i Hercegovini ili položenom pravosudnom ispitu izuzimaju se od polaganja ispita općeg znanja.
O datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita općeg znanja i stručnog ispita kandidati će biti obaviješteni putem web stranice Agencije za državnu službu Federacije BiH, www.adsfbih.gov.ba. Imena kandidata se ne objavljuju.

Ako kandidat ne pristupi polaganju ispita općeg znanja i/ili stručnog ispita, smatra se da je odustao od učešća u natječajnoj proceduri o čemu neće biti pismeno obaviješteni.

Izabrani kandidat je dužan u roku od 8 dana od dana prijema obavijesti o rezultatima natječaja, dostaviti Agenciji sve dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Prijavu na natječaj, odnosno sve tražene dokumente treba dostaviti u roku od 8 (osam) dana od objave javnog natječaja na web stranici Agencije, putem pošte, preporučeno na adresu:

AGENCIJA ZA DRŽAVNU SLUŽBU FEDERACIJE BiH
ODJELJENJE AGENCIJE ZA KANTON 10 I UNSKO-SANSKI KANTON
Ul.Gabijela Jurkića bb
80101 Livno

sa naznakom
„ Javni natječaj za popunu radnog mjesta državnog službenika
u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ

SEKRETAR

Zinka Salihagić, dipl. iur.