Plaće djelatnicima Oružanih snaga rastu i do 75 KM

Plaće za oko 80% djelatnika Oružanih snaga, odnosno za vojnike i dočasnike koji imaju najniži koeficijent, uskoro bi trebale biti povećane. Omogućit će to novi Zakon o plaćama i naknadama u institucijama BiH koji je usvojen na posljednjoj sjednici Zastupničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, piše Večernji list BiH.

Prijedlog izmjene Zakona o plaćama i naknadama u institucijama BiH u parlamentarnu proceduru uputila je Borjana Krišto, predsjedateljica Zastupničkog doma PS BiH. Kako je obrazloženo u prijedlogu izmjena zakona, navedenim izmjenama poboljšao bi se materijalni status te bi se zaustavili negativni trendovi da navedene kategorije napuštaju OS BiH.

Razlog donošenja ovog zakona je znatan nerazmjer u visini koeficijenata za obračun plaće ostalih zaposlenih u institucijama BiH u odnosu na djelatne vojne osobe, na što je upozoreno tijekom rasprave o navedenom prijedlogu izmjene zakona. Naime, Krišto je naglasila da je ona još u okviru Godišnje pregledne konferencije o temi “Aktualno stanje u sektoru obrane i sigurnosti BiH”, koja je održana 23. i 24. studenoga 2016., na kojoj se, između ostaloga, raspravljalo o stanju u sektoru obrane, predložila zaključak kojim bi se MO BiH obvezao razmotriti i pripremiti izmjene zakonskih i podzakonskih akata koje bi se odnosile na povećanje dobi za profesionalne vojnike iz sustava OS BiH sa sadašnjih 35 na 40 godina, kao i o prijedlogu za povećanje plaća za vojnike jer sadašnji koeficijent od 1,12 nije dovoljan, a sve u cilju da se poboljša materijalni status te kategorije.

Krišto je istaknula kako je važno razmotriti pitanje poboljšanja materijalnoga statusa vojnika i dočasnika u OS BiH, u kontekstu ukupnog stanja plaća u BiH, prema kojem su plaće navedenih kategorija ispod prosjeka zaposlenih u institucijama BiH te općeg prosjeka u BiH, što djeluje destimulirajuće i na trenutačno zaposlene, ali i na kandidate za prijem u OS BiH. Tako je raspon kretanja koeficijenata djelatnih vojnih osoba prema važećem zakonu od početnog koeficijenta 1,12 za čin vojnika do koeficijenta 2,96 za najviši časnički čin, brigadira.

Za policijske službenike taj raspon je, prema posljednjim izmjenama Zakona o plaćama i naknadama, od 1,29 za čin policajca do 3,55 za čin glavnog inspektora. Za državne službenike od mjesta stručnoga suradnika, koji ima koeficijent od 2,10 do 2,37 (rang potporučnika kao početni časnički čin ima koeficijent 1,90), do mjesta voditelja odjela koji ima koeficijent u rasponu od 3,25 do 4,25 (rang brigadira koji ima 2,96). Osim navedenoga, za državne službenike predviđen je raspon kretanja koeficijenata unutar platnih razreda, dok za djelatne vojne osobe to nije predviđeno. Novim zakonom koeficijent vojnika će s 1,12 porasti na 1,20, vojnika I. klase s 1,15 na 1,25, kaplara s 1,19 na 1,30. Veće koeficijente imat će i vodnik sa sadašnjih 1,23 na 1,35, zatim stariji vodnik s 1,29 na 1,40, stariji vodnik I. klase s 1,35 na 1,46, zastavnik s 1,37 na 1,49 te zastavnik I. klase s 1,52 na 1,60.

Tako će novim obračunom osnovne plaće spomenutih kategorija u OS biti uvećane za 50 do 75 KM. Prijedlog izmjene zakona podržan je u prvom čitanju s 31 glasom, dok je 6 zastupnika bilo protiv.•

www.vecernji.ba