Oglas o prodaji stanova u Livnu

 1. Grad Livno, Trg branitelja Livna 1, Livno, prodaje 2 (dva) stana u gradu Livnu.
 • Prodaja  stanova  iz točke 1. obavit će se putem javnog nadmetanja-licitacije, u Velikoj vijećnici zgrade Grada Livna na (soba broj 50) dana 20.7.2020.godine
  • u 11.00 sati za stan pod  rednim brojem 1,
  • u 12.00 sati za stan pod rednim brojem 2.
 • Pravo o sudjelovanja na licitaciji imaju sve fizičke i pravne osobe koje dostave sljedeću dokumentaciju:
  • prijavu za sudjelovanje na licitaciji i sa osobnim podacima i kontakt telefonom, rednim brojem i oznakom stana za koji se licitira
  • izvod iz sudskog registra za pravne osobe ne starije od mjesec dana od dana izdavanja (original ili ovjerena preslika)
  • ako sudionik licitacije nastupa kao punomoćnik ponuditelja, punomoć u formi notarski obrađene isprave koja sadržava ovlaštenje punomoćniku da može pristupiti licitaciji stanova i poduzimati druge pravne radnje u postupku licitacije.
  • uvjerenje Službe za financije Grada Lima da ponuditelj nema dugovanja prema Gradu Livnu po bilo kojem osnovu.
  • dokaz o uplati jamčevine.
 • Za sudjelovanje u licitaciji, ponuditelj je dužan uplatiti jamčevinu u iznosu od:
  • za stan pod rednim brojem 1.  –  iznos od 3.993,00 KM
  • za stan pod rednim brojem 2   –  iznos od 4.602,00 KM

na žiro-račun broj: 15499950000003ó8 u korist Proračuna Grada Livna, šifra 055. vrsta prihoda 721219, u roku koji je utvrđen za dostavu prijava za sudjelovanje na licitaciji.

 • Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave ovog oglasa u dnevnom tisku (Večernji list za BiH). Prijave se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: “Grad Livno, Povjerenstvo za provođenje javnog nadmetanja-licitacije, Trg branitelja Livna 1, Livno”, sa naznakom .,Prijava na licitaciju za prodaje stanova u Livnu – Ne otvarati                isključivo putem prijemnog ureda Grada Livna na (šalter sala).
 • Prijave ponuditelja koji imaju dugovanja prema Gradu Livnu neće se razmatrati.

Prijave trebaju sadržavati svu potrebnu dok iimentaciju navedenu u točki 3., u protivnom smatrat će se nepotpunima. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Uplatom jamčevine sudionici licitacije prihvaćaju sve javno objavljene uvjete kupoprodaje. te naknadni prigovori i pritužbe na uvjete kupoprodaje po uplati iste neće se razmatrati.

 • Zainteresirane osobe mogu izvršiti razgledanje stanova dana 13.7.2020.godine

u vremenu od 09 do 14 sati. Nekretninom se raspolaže u stanju „viđeno-kupljeno”.

 • Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu iznad početne, pod uvjetom da ispunjava i sve druge uvjete licitacije i s istim će se zaključiti kupoprodajni ugovor u roku od 15 dana od dana zaključenja licitacije.

U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. U slučaju da se nekretnina ne uspije prodati, licitacija će se ponoviti.

Najpovoljniji ponuditelj koji je odustao od ponude i zaključenja ugovora gubi pravo na povrat jamčevine. Sudionicima licitacije čija se ponuda ne prihvati izvršit će se povrat uplaćene jamčevine u roku od 15 dana od dana održavanja licitacije.

Prodavatelj zadržava pravo da odustane od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora iz objektivnih i opravdanih razloga.

 • Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana zaključenja kupoprodajnog ugovora platiti kupoprodajnu cijenu, umanjenu za iznos jamčevine na račun i żiro-račun prodavatelja.

U roku od 15 dana od dana plaćanja iznosa kupoprodajne cijene kupac će se uvesti u posjed nekretnine.

 1. Nagradu notaru za sačinjavanje kupoprodajnog ugovora u notarskoj formi, plaćanje poreza na promet nekretnina temeljem Zakona o porezu na promet nekretnina (,.NN HBŽ‘ , broj: 7/02) ukoliko prodaja podliježe plaćanju poreza sukladno istom, kao i naknade za troškove uknjižbe nekretnina u zemljišnoknjižnom uredu Općinskog suda u Livnu snosi kupac.
 1. Ovaj oglas objavit će se na Ogłasnoj ploči i službenoj web stranici Grada Livna, Večernjem listu za BiH i lokalnim radio postajama.

Sve informacije vezano za licitaciju mogu se dobiti u Službi za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno komunalne poslove Grada Livna, ured broj 23 ili na telefon 034/206-223 svakim radnim danom od 9 do 10.30 i od 11 do 15 sati.

Pomoćnica gradonačelnika Livna

Ivanka Karaula, dipl.ing.građ