Nakon županijskog stiže i federalni! Dječji doplatak će se financirati iz proračuna FBiH 

Vlada Federacije BiH je utvrdila Nacrt zakona o podršci obitelji s djecom u Federaciji Bosne i Hercegovine, koji uređuje osnove materijalne podrške obiteljima s djecom, utvrđuje materijalna prava za podršku obiteljima s djecom, postupak ostvarivanja prava, uvjete i način za ostvarivanje prava, financiranje materijalne podrške obitelji s djecom, nadzor i druga pitanja od značaja za ostvarivanje podrške obiteljima s djecom u FBiH. ”Podrška obiteljima s djecom, u smislu ovog zakona, podrazumijeva podršku kroz materijalna davanja, s ciljem pomaganja u podizanju, odgoju i zbrinjavanju djece, kao i u njihovom osposobljavanju za samostalan život i rad. Ova podrška ima za cilj da se svoj djeci osiguraju približno jednaki materijalni uvjeti za zdrav i pravilan psihofizički razvoj u obitelji”, navedeno je u priopćenju Vlade FBiH gdje se objašnjava da su ovim zakonom utvrđena prava koja ostvaruje obitelj s djecom, ko može biti nositelj prava i osnovica za obračun prava.

Dječji doplatak i pomoć porodilji ”Podrška obitelji s djecom pruža se kroz ostvarivanje prava na dječji dodatak i prava na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu.  U obrazloženju je navedeno da je odlučeno da ova dva prava budu uređena na federalnom nivou kako bi u Federaciji BiH bio osiguran minimum osnovnih prava iz oblasti zaštite obitelji s djecom. Ovakvo rješenje treba doprinijeti socijalno pravičnijem i fiskalno održivijem funkcioniranju sustava ukidanju diskriminacije na osnovu mjesta življenja, te izjednačavanju prava djece u FBiH.

Ostala prava iz važećeg federalnog zakona, izuzev prava na novčanu naknadu ženi – majci u radnom odnosu, ne bi bila dokinuta, nego bi u cijelosti bila dana u nadležnost županijama i jedinicama lokalne samouprave”, piše u priopćenju Vlade. Osnovica za utvrđivanje visine prava iz ovog zakona je prosječna neto plaća u Federaciji ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini prema podacima Federalnog zavoda za statistiku.

Definirano je da je prvostupanjski organ za rješavanje u postupcima utvrđivanja prava nadležna općinska služba, a Federalno ministarstvo rada i socijalne politike drugostupanjski organ za ostvarivanje prava na dječji dodatak. Za ostvarivanje prava na novčanu pomoć porodilji, koja nije u radnom odnosu, drugostepeni organ je kantonalno ministarstvo nadležno za oblast socijalne i dječje zaštite.

Dječji doplatak iz proračuna FBiH 

”Zakonom su propisane i obveze korisnika prava i nadležnog prvostupanjskog organa, a sadrži i odredbe koje se odnose na izvore financiranja prava i nadležnog organa za isplatu novčanih sredstava. Uzimajući u obzir trenutno stanje ostvarivanja prava, utvrđenih postojećim zakonima u oblasti zaštite obitelji s djecom, te nejednakost u ostvarivanju prava koja su posljedica nejednakih financijskih mogućnosti županija, novim rješenjima predviđeno je da se dječji dodatak financira iz proračuna Federacije BiH, dok se pravo na novčanu pomoć porodilji koja nije u radnom odnosu financira sa županijskog nivoa”, priopćeno je.

Ovakvim zakonodavnim rješenjem bili bi fiskalno rasterećeni županijski proračuni, što bi omogućilo osiguranje sredstava za financiranje ostalih prava iz oblasti socijalne i dječje zaštite. ”U dijelu Zakona obrađena je i Dječja nedjelja, koja bi se, kao i do sada, obilježavala prvi tjedan listopada s ciljem poticanja i organiziranja raznovrsnih kulturno-obrazovnih, rekreativnih i drugih manifestacija posvećenih promoviranju Konvencije o pravima djeteta i poduzimanja drugih mjera i akcija za unapređenje razvoja brige o djeci i direktne podrške djeci radi njihovog efikasnijeg odgoja, obrazovanja i inkluzije, kao i podrške djeci koja izlaze iz sistema javne brige. Zakonom je utvrđen i nadzor i praćenje njegove primjene, kao i krivične odredbe”, navodi se u priopćenju.