Još deset dana može se podnijeti prijava za povrat poreza u FBiH

Kako bi izbjegli kazne u visini i do 3000 konvertibilnih maraka, ali i ostvarili mogućnost povrata u visini i od nekoliko stotina ili tisuća KM poreza, stanovnici Federacije BiH imaju još desetak dana da podnesu potrebne prijave Poreznoj upravi Federaciji BiH, piše Večernji list BiH.

Kako se navodi na službenoj stranici Porezne uprave Federacije BiH, godišnju prijavu poreza na dohodak za 2018. godinu – obrazac GPD-1051 stanovnici mogu podnijeti do 1. travnja 2019. godine. Isti rok je dan i za podnošenje prijave poreza na dobit za 2018. godinu.

Porezni obveznici – rezidenti Federacije Bosne i Hercegovine obrazac GPD-1051 dužni su podnijeti: za dohodak od nesamostalne djelatnosti, za dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva, za dohodak od samostalnih djelatnosti slobodnih zanimanja (novinara, umjetnika i sportaša) i drugih samostalnih djelatnosti, za dohodak od imovine – iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne), za dohodak od imovinskih prava, za dohodak ostvaren u inozemstvu, kao i za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga i za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit.

Kada je riječ o povratu poreza, visina ovisi o primanjima onoga tko podnosi prijavu. Može se raditi i o više stotina konvertibilnih maraka. Primjerice, ako je osoba platila 5000 maraka kamate na stambeni kredit, može podnijeti zahtjev da joj se vrati 500 konvertibilnih maraka.

Pravo na povrat poreza stanovništvo BiH ima po više osnova, a najčešći su upiti po osnovi troškova zdravstvenih usluga i plaćenih kamata na stambeni kredit. – Za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi troškova zdravstvenih usluga osoba je dužna u Poreznu upravu dostaviti originalnu dokumentaciju ovlaštenih zdravstvenih ustanova (bolnice, klinike, zavodi i dr.) koja glasi na ime poreznog obveznika ili člana njegove obitelji, potvrdu o participaciji, potvrdu o plaćanju troškova, presliku recepta za lijekove registrirane na području Federacije BiH, račune ljekarni kao dokaz da je lijek plaćen, dokaz o stupnju invalidnosti prilikom nabave ortopedskih pomagala (što uključuje i članove uže obitelji koje porezni obveznik uzdržava) te izjavu da za navedene svrhe nije primljena donacija. Kada je riječ o povratu poreza na osnovi plaćenih kamata na stambeni kredit, porezni obveznici – rezidenti Federacije Bosne i Hercegovine, uz obrazac GPD-1051, prilažu presliku ugovora o stambenom kreditu, originalnu potvrdu ili listing banke kao dokaz o plaćenim kamatama za porezno razdoblje za koje se podnosi porezna prijava.

“Pravo na povrat preplaćenog poreza na dohodak utvrđuje Porezna uprava donošenjem rješenja o povratu poreza, a ministarstvo financija županija na čijem području se nalazi prebivalište poreznog obveznika vrši povrat iznosa utvrđenog ovim rješenjem, na tekući račun obveznika poreza, u roku od 90 dana od dana isteka roka za podnošenje porezne prijave”, zaključili su iz Porezne uprave Federacije BiH.•