Javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća

Gradonačelnik Livna raspisuje javni natječaj za izbor i imenovanje članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača i to u Nadzorni odbor Javnog poduzeća“Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno gdje se biraju dva člana i u Upravno vijeće Narodnog sveučilišta Livno gdje se biraju četiri člana.

Također se objavljuje natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno i to u Skupštinu Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Livno za što se biraju tri člana, u Skupštinu Javnog poduzeća “RTV-LIVNO“ d.o.o. Livno također tri člana i jedan član u Skupštinu javnog poduzeća „LI-ČISTOĆA“ d.o.o. Livno. Kompletan tekst natječaja je u privitku:

BOSNA I HERCEGOVINA, FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE, HERCEGBOSANSKA ŽUPANIJA, GRAD L I V N O, GRADONAČELNIK

Broj: 02-05-2528/19      Livno, 05.09.2019. godine

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03, 65/13) i članka 4. Odluke o utvrđivanju uvjeta i postupka izbora kandidata za konačna imenovanja u regulirana tijela Općine Livno(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 3/05), Gradonačelnik  r a s p i s u j e

JAVNI  NATJEČAJ

za izbor i imenovanje  članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova u regulirana tijela ispred osnivača kako slijedi:

 1. a) u Nadzorni odbor Javnog poduzeća“Veterinarska stanica“ d.o.o. Livno biraju se dva člana,
 2. b) u Upravno vijeće Narodnog sveučilišta Livno bira se četiri člana.

Opis pozicije i period imenovanja

Nadzorni odbor Poduzeća i Upravno vijeće Ustanove imaju položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavljaju poslove utvrđene zakonom i Statutom Poduzeća odnosno Ustanove.         Članovi Nadzornog odbora i Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine, i imaju pravo na naknadu sukladno odlukama Gradskog vijeća i aktima Poduzeća odnosno Ustanove.

Opći uvjeti

Kandidati za izbor i imenovanje u Nadzorni odbor i Upravno vijeće obvezni su ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH;
 • da su stariji od 18 godina;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog natječaja;
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;

Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • visoka, viša ili srednja stručna sprema;
 • najmanje jedna godina radnog iskustva na poslovima u okviru stručne spreme (VSS, VŠS ili SSS) sa kojom se kandidat prijavljuje;
 • da nisu članovi više od jednog upravnog, nadzornog odbora ili upravnog vijeća;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da nisu članovi tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08);
 • da nema privatni financijski interes u tijelu za koje se kandidiraju.

Potrebni dokumenti

Uz prijavu koja sadrži kraći životopis i kontakt podatke( adresa, kontakt telefon, e-mail i slično), potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

 • uvjerenje o državljanstvu( ne starije od šest mjeseci),
 • ovjereni preslik diplome odnosno svjedodžbe,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci, u originalu, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na ovaj natječaj, koji sadrži podatke na kojim je poslovima kandidat radio ili radi, jesu li to poslovi visoke, više ili srednje stručne spreme i koliko dugo je kandidat obavljao navedene poslove (navesti precizno razdoblje obavljanja poslova),
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog natječaja,
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX. 1. Ustava BiH,
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • ovjerenu izjavu da nije član više od jednog nadzornog odbora ili upravnog vijeća,
 • ovjerenu izjavu da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08),
 • ovjerenu izjavu da nema privatni financijski interes u tijelu za koje se kandidira.

Kandidati koji se tijekom roka za prijavu na ovaj natječaj vode u službenoj evidenciji kao neuposlene osobe pri Zavodu za upošljavanje prema mjestu prebivališta(u daljnjem tekstu: mjerodavni Zavod), dužni su uz prijavu na natječaj i ostalu traženu dokumentaciju  priložiti i uvjerenje mjerodavnog Zavoda kojim dokazuju status neuposlene osobe, u originalu ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na ovaj natječaj.

Kandidati koji tijekom roka za prijavu na ovaj natječaj nisu u radnom odnosu, a ne vode se u službenoj evidenciji pri mjerodavnom Zavodu  kao neuposlene osobe, dužni su uz prijavu na natječaj i ostalu traženu dokumentaciju priložiti i uvjerenje tog Zavoda da se ne vode u službenoj evidenciji kao neuposlene osobe, u originalu ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na ovaj natječaj, i ovjerenu izjavu da nisu u radnom odnosu.

Uvjerenja mjerodavnog Zavoda odnosno ovjerene izjave kojima kandidati dokazuju status neuposlene osobe služe kao dokaz o neuposlenosti, kao jednog od kriterija za izbor i imenovanje koji se boduje.

Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori

Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje Gradonačelnik nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložit će rang listu s najboljim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Konačno imenovanje članova Nadzornog odbora i Upravnog vijeća izvršit će Gradonačelnik.

Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s užim izborom bit će pozvan na intervju.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor Gradonačelniku na konačno imenovanje članova iz reda osnivača ako smatra da u postupku imenovanja nisu poštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a presliku prigovora dostavlja Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Rok za prijavu, oglašavanje

Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ na adresu:

GRAD LIVNO, GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za izbor i imenovanje  članova nadzornog odbora poduzeća i upravnog vijeća ustanove ispred osnivača

Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno

Sa naznakom: «PRIJAVA NA NATJAČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA NADZORNOG ODBORA PODUZEĆA I UPRAVNOG VIJEĆA USTANOVE ISPRED OSNIVAČA- NE OTVARATI»

putem prijemne kancelarije Grada Livna(šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

U prijavi kandidati su dužni navesti za koji se regulirano tijelo kandidira. Kandidati koji se prijavljuju za oba regulirana tijela prilažu samo jedne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja. Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj natječaj objavit će se u: Službenim novinama Federacije BiH, Večernjem listu za Bosnu i Hercegovinu, službenoj web stranici Grada Livna, lokalnim radio-postajama, i oglasnim pločama Grada Livna, JP „Veterinarska stanica“ d.o.o. i Narodnog sveučilišta Livno.

GRADONAČELNIK, Luka Čelan, dipl. iur.

Na temelju članka 7. i 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine («Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine», broj 34/03, 65/13) i članka 4. i 5. Odluke o vršenju ovlasti Skupština javnih poduzeća(„Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 4/10 i 6/16), Gradonačelnik  r a s p i s u j e

JAVNI  NATJEČAJ

za izbor i imenovanje članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno

Raspisuje se Javni natječaj za izbor i imenovanje članova Skupština Javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno kako slijedi:

 1. u Skupštinu Javnog poduzeća „Komunalno“ d.o.o. Livno biraju se tri člana,
 2. u Skupštinu Javnog poduzeća“RTV-LIVNO“ d.o.o. Livno biraju se tri člana,
 3. u Skupštinu javnog poduzeća „LI-ČISTOĆA“ d.o.o. Livno bira se jedan član.

Opis pozicije i period imenovanja

Skupštine Javnih poduzeća imaju položaj i ovlasti tijela upravljanja, te obavljaju poslove utvrđene Zakonom o javnim poduzećima u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 8/05, 81/08, 22/09, 109/12) i Statutima Javnih poduzeća.

Članovi Skupština Javnih poduzeća imenuju se na razdoblje od 4 (četiri) godine, te za svoj rad imaju pravo na naknadu sukladno Odluci o vršenju ovlasti Skupština javnih poduzeća („Službeni glasnik Općine Livno“, broj: 4/10 i 6/16).

Opći uvjeti

Kandidati za izbor i imenovanje u Skupštine Javnih poduzeća obvezni su ispunjavati sljedeće opće uvjete:

 • da su državljani BiH;
 • da su stariji od 18 godina;
 • da nisu otpušteni iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog natječaja;
 • da se na njih ne odnosi članak IX.1. Ustava Bosne i Hercegovine;
 • da se protiv istih ne vodi kazneni postupak;
 • da nisu osuđivani za kazneno djelo i za gospodarski prijestup koji je nespojiv s dužnošću u Skupštini Javnog poduzeća, pet godina od pravomoćnosti presude, isključujući vrijeme zatvorske kazne;
 • da presudom nije zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadležnosti Skupštine Javnog poduzeća.

Posebni uvjeti

Pored općih uvjeta,  kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete:

 • visoka ili viša stručna sprema;
 • najmanje tri godine radnog iskustva nakon stjecanja visoke ili pet godina radnog iskustva nakon stjecanja više stručne spreme na poslovima u okviru stručne spreme (VSS ili VŠS) sa kojom se kandidat prijavljuje;
 • da nisu članovi Uprave ili Nadzornog odbora Javnog poduzeća u koje se kandidira za imenovanje;
 • da nisu na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine;
 • da nisu članovi tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti Federacije Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08).

Potrebni dokumenti

Uz prijavu koja sadrži kraći životopis i kontakt podatke( adresa, kontakt telefon, e-mail i slično), potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju općih i posebnih uvjeta:

 • uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci),
 • ovjerenu kopiju diplome,
 • dokaz o radnom iskustvu u struci, u originalu, ne starije od 30 dana od dana podnošenja prijave na ovaj natječaj, koji sadrži podatke na kojim je poslovima kandidat radio ili radi, jesu li to poslovi visoke ili više stručne spreme i koliko dugo je kandidat obavljao navedene poslove(navesti precizno razdoblje obavljanja poslova),
 • ovjerenu izjavu da nije otpušten iz državne službe kao rezultat stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine prije objavljivanja ovog natječaja,
 • ovjerenu izjavu da ne podliježe članku IX. 1. Ustava BiH,
 • ovjerenu izjavu da nije na funkciji u političkoj stranci u smislu članka 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji Bosne i Hercegovine,
 • ovjerenu izjavu da nije član Uprave ili Nadzornog odbora Javnog poduzeća u koje se kandidira,
 • ovjerenu izjavu da nije član tijela zakonodavne, izvršne vlasti ili savjetnik u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti u Federaciji Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“, broj: 70/08).

Razmatranje prijava, intervju, rang lista, prigovori

Povjerenstvo za izbor kojeg imenuje Gradonačelnik nakon provedenog postupka i obavljenog intervjua s kandidatima predložiti će rang listu s najboljim kandidatima i dostaviti prijedloge za konačno imenovanje Gradonačelniku u roku od 30 dana od dana isteka roka za primitak prijava. Konačno imenovanje članova Skupštine Javnih poduzeća izvršit će Gradonačelnik.

Svaki kandidat koji bude stavljen na listu s užim izborom bit će pozvan na intervju.

Podnositelji prijava s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 10 dana od isteka roka za podnošenje prijava neće se uzimati u razmatranje u daljnjem procesu imenovanja.

Za kandidate s rang liste, koji će biti imenovani u Skupštine Javnih poduzeća, zatražit će se službenim putem od nadležnih tijela, a prije konačnog imenovanja, podaci iz službene evidencije kao dokaz o ispunjavanju općih uvjeta iz alineja 5, 6 i 7.

Zainteresirana stranka može podnijeti prigovor gradonačelniku na konačno imenovanje ako smatra da u postupku imenovanja nisu poštovana načela utvrđena Zakonom o ministarskim, vladinim ili drugim imenovanjima Federacije Bosne i Hercegovine, a preslik prigovora dostavlja Ombudsmanu za ljudska prava Bosne i Hercegovine.

Rok za prijavu, oglašavanje

Prijave uz tražene dokaze u zatvorenoj kuverti dostaviti u roku od 15 dana od dana objave natječaja u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“ na adresu:

GRAD LIVNO

GRADONAČELNIK

Povjerenstvo za izbor članova Skupština

Javnih poduzeća čiji je osnivač/suosnivač Grad Livno

Trg branitelja Livna 1, 80101 Livno

Sa naznakom: „PRIJAVA NA NATJAČAJ ZA IZBOR I IMENOVANJE ČLANOVA SKUPŠTINA JAVNIH PODUZEĆA ČIJI JE OSNIVAČ/SUOSNIVAČ GRAD LIVNO

– NE OTVARATI“

putem prijemne kancelarije Grada Livna(šalter sala) ili preporučenom poštanskom pošiljkom.

U prijavi kandidati su dužni navesti za koju se Skupštinu  kandidiraju. Kandidati koji se prijavljuju za izbor i imenovanje u dvije ili sve tri Skupštine  prilažu samo jedne dokaze o ispunjavanju uvjeta natječaja.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Ovaj natječaj objavit će se u: Službenim novinama Federacije BiH, Večernjem listu za Bosnu i Hercegovinu, službenoj web stranici Grada Livna, lokalnim radio-postajama, i oglasnim pločama Grada Livna i Javnih poduzeća.

GRADONAČELNIK

Luka Čelan, dipl. iur.