Gradonačelnik Livna objavio Javni natječaj za zamjenika općinskog javnog pravobranitelja

Gradonačelnik Livna objavljuje javni natječaj za izbor i imenovanje zamjenika općinskog javnog pravobranitelja u Općinskom javnom pravobraniteljstvu u Livnu-1 izvršitelj.

Zamjenik općinskog javnog pravobranitelja imenuje se na period od četiri godine i nadležan je i za Općinu Glamoč.

Prijave uz potrebne dokaze u zatvorenoj koverti potrebno je dostaviti u roku od petnaest dana od dana objave u „Službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine“.

Kompletan tekst natječaja je u privitku.