Ekonomska škola Livno raspisala Natječaj za popunu radnih mjesta

Temeljem članka 63. Zakona o srednjem školstvu („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj 7/04 i 12/04) i članka 39. Statuta škole, Odluke Školskog odbora br.192/19. od 12. kolovoza  2019. a uz prethodnu suglasnost Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa HBŽ Livno, br.06-01-34-1930/19. Školski odbor Srednje ekonomske škole raspisuje

Natječaj za popunu radnog mjesta

I.

Raspisuje se natječaj za:

Neodređeno radno vrijeme:

– profesor ekonomske skupine predmeta, ( puna nastavna norma u Srednjoj ekonomskoj školi Livno).
– profesor matematike ( puna nastavna norma u Srednjoj ekonomskoj školi Livno).

Određeno radno vrijeme:

– profesor  engleskog jezika i književnosti, ( nepuno radno vrijeme, 8 sati u Srednjoj ekonomskoj školi Livno), do kraja nastavne 2019./2020. godine,
– profesor hrvatskog jezika i književnosti, (nepuno radno vrijeme 12 sati u Srednjoj ekonomskoj školi) do povratka djelatnice s porodiljinog dopusta.

II.

Pored općih uvjeta propisnih zakonom kandidati trebaju ispunjavati uvjete određene prema  Zakonu o srednjem školstvu  („Narodne novine Hercegbosanske županije“ broj  12/04 i 12/08),  Pravilniku  o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika i stručnih suradnika u srednjoj školi („Narodne novine HBŽ“ broj:01/12.) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta.

III.

Uz Prijavu kandidati trebaju priložiti sljedeću dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta:

kraći životopis (kontakt broj i adresu),

original ili ovjerenu kopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi, rješenje o nostrifikaciji (ukoliko je diploma stečena u drugoj državi),

uvjerenje o državljanstvu,

izvod iz matične knjige rođenih,

uvjerenje da se ne vodi kazneni postupak, (ne stariji od 6 mjeseci),

uvjerenje o nekažnjavanju, (ne stariji od 6 mjeseci),

uvjerenje iz županijskog zavoda za upošljavanje, (ukoliko se kandidat nalazi na zavodu za upošljavanje),

uvjerenje ili potvrda o radu u nastavi ili drugim poslovima usko vezanih za djelatnost obrazovanja,

potvrda o položenom stručnom ispitu.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Natječaj će biti objavljen u javnim glasilima Livna i na oglasnoj ploči Srednje ekonomske škole Livno, te isti ostaje otvoren 8 dana od dana objave.

Kandidati koji uđu u uži izbor će biti pozvani na intervju. Povjerenstvo za intervju će kvalitativno procijeniti svakog pojedinog kandidata i sukladno Zakonu donijeti odluku o izboru najboljeg kandidata za traženo radno mjesto.

Kandidat koji ne pristupi intervjuu gubi pravo daljnjeg sudjelovanja u natječajnom postupku.

O terminima održavanja intervjua kandidati će biti naknadno informirani najmanje dva dana prije održavanja intervjua, isključivo kontaktiranjem kontakt telefonom navedenim u prijavi za natječaj.

Primljeni kandidat je obvezan dostaviti liječničko uvjerenje u roku od 3 mjeseca od dana sklapanja ugovora.

Prijave se šalju isključivo poštom preporučeno na adresu:

Srednja ekonomska škola Livno
Ul. Silvija Strahimira Kranjčevića 1,80101 Livno
(za Natječaj, ne otvarati).