Danas održana 187. sjednica Vlade FBiH

Federalna vlada upoznala se, na današnjoj sjednici u Mostaru, sa informacijom Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije o trenutnom stanju u privrednom društvu Aluminij d.d. Mostar. Sastavni dio ove informacije su i Prijedlog koji je upućen Vladi putem resornog ministarstva 25.7.2019. godine, izvještaji o stanju u društvu od 29.7.2019. godine i o provedenoj proceduri gašenja proizvodnje, kao i Izvještaj o novčanim tokovima društva Aluminij d.d. Mostar za period od 1.1.2019. do 10.7.2019. godine od 16.7.2019.

Doneseno je više zaključaka, pa je Finansijska policija Federacije BiH zadužena da izvrši uvid u Aluminiju d.d. Mostar, kontrolu svih novčanih tokova, ugovora i računa, s posebnim osvrtom na sve prilive i odlive novčanih sredstava do 10.7.2019. godine, kada je ugašena proizvodnja. Od Finansijske policije Federalna vlada traži da ispita i utvrdi činjenično stanje, na osnovu čega će biti poduzete odgovarajuće mjere i aktivnosti, i da je o tome informiše.

Istu je obavezu dobila i Porezna uprava Federacije BiH.

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije je zaduženo da izvrši analizu stanja u Aluminiju, sa akcentom na razdoblje od 1.1.2019. do 1.8.2019. godine i da po potrebi, nakon izvještaja Finansijske policije i Porezne uprave, predloži Vladi Federacije BiH pozivanje na odgovornost pojedinaca zbog nastale štete.

Vlada FBiH se upoznala i sa aktom JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar od 29.7.2019. godine pod naslovom Suglasnost na reprogramiranje duga iz 2019. godine Aluminija d.d. Mostar prema JP HZHB d.d. Mostar i zadužila Nadzorni odbor i Upravu ovog društva da postupe prema pozitivnim zakonskim propisima.

Upoznala se i sa aktom Aluminija d.d. Mostar od 25.7.2019. godine pod naslovom Prijedlog koji se upućuje Vladi FBiH putem resornog ministarstva, i suglasna je da se uveže radni staž svim uposlenicima koji u skladu sa zakonom idu u mirovinu do kraja 2019. godine.

Aluminij d.d. Mostar je zadužen da Vladi FBiH dostavi precizan popis uposlenika, ovjeren od Zavoda penzijskog invalidskog osiguranja, koji su stekli uvjete na bilo koji način, za odlazak u mirovinu, do 31.12.2019. godine.

Kad je riječ o penzionisanju policijskih službenika na državnom nivou Vlada FBiH je danas zadužila Federalni zavod za penzijsko i invalidsko osiguranje da provede mišljenja Federalnog ministarstva rada i socijalne politike i Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova koja su utvrđena na današnjoj sjednici, a odnose se na provedbu člana 104a Zakona o dopunama Zakona policijskim službenicima Federacije BiH. Ovo mišljenje hitno je zatražio Federalni zavod PIO/MIO.

U mišljenju je navedeno da policijski službenici državnih agencija i Brčko Distrikta BiH, svoja prava iz penzijskog i invalidskog osiguranja, ostvaruju prema prebivalištu gdje se prijavljuju na osiguranje kod entitetskih nosilaca osiguranja, i svoja prava ostvaruju po entitetskim propisima iz oblasti PIO, koje provode jedan ili drugi entitet države BIH. Pri tome se ističe da je Ustavom BiH izričito propisana isključiva nadležnost entiteta u oblasti penzijskog osiguranja.

Imajući sve ovo u vidu, Federalna vlada je mišljenja da za penzionisanje i način izračuna penzija  policijskih službenika na državnom nivou (službenici Državne agencije za istrage i zaštitu, Granične policije BiH, itd), treba primijeniti identične propise i postupanje kao za policijske službenike na nivou Federacije BiH.